Atlas đáp ứng với liệu pháp miễn dịch, ấn bản 2020

Tập atlas này là một hướng dẫn ngắn gọn nhưng toàn diện về các kiểu phản ứng đa dạng đối với liệu pháp miễn dịch như được quan sát trên Chụp cắt lớp phát xạ positron /Chụp cắt lớp điện toán (PET/CT) và các phương thức hình ảnh thông thường khác, bao gồm CT và […]

Read More