Bán kính độ cong giác mạc và độ sâu tiền phòng trên mắt bình thường và glôcôm góc đóng ở người Việt Nam

Bán kính độ cong giác mạc và độ sâu tiền phòng trên mắt bình thường và glôcôm góc đóng ở người Việt Nam

Tên bài báo:Bán kính độ cong giác mạc và độ sâu tiền phòng trên mắt bình thường và glôcôm góc đóng ở người Việt Nam

Tác giả:    Khúc Thị Nhụn

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1996    Số:    6    Tập:    205    Trang:    10-17

Tóm tắt:    

Nghiên cứu 112 người bình thường, nam 58, nữ 54 và 115 BN glôcôm góc đóng, nam 53, nữ 62. Kết quả: Bán kính độ cong giác mạc (BKĐCGM) trung bình của mắt glôcôm góc đóng là 7,62 mm và mắt bình thường là 7,74 mm; độ sâu tiền phòng (ĐSTP) trung bình của mắt glôcôm góc đóng là 1,98 mm và mắt bình thường là 2,94 mm; BKĐCGM nhỏ và ĐSTP nông là hai yếu tố giải phẫu đặc trưng của bệnh glôcôm góc đóng; BKĐCGM nhỏ và ĐSTP không có sự khác biệt đáng kể ở mắt glôcôm góc đóng và ở mắt glôcôm góc đóng tiềm tàng.

Bán kính độ cong giác mạc và độ sâu tiền phòng trên mắt bình thường và glôcôm góc đóng ở người Việt Nam

Leave a Comment