BIẾN ĐỔI ĐIỂM BECK VÀ NỒNG ĐỘ SEROTONIN HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TRẦM CẢM CHỦ YẾU ĐIỀU TRỊ BẰNG AMITRIPTYLINE VÀ SERTRALINE

BIẾN ĐỔI ĐIỂM BECK VÀ NỒNG ĐỘ SEROTONIN HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TRẦM CẢM CHỦ YẾU ĐIỀU TRỊ BẰNG AMITRIPTYLINE VÀ SERTRALINE

BIẾN ĐỔI ĐIỂM BECK VÀ NỒNG ĐỘ SEROTONIN HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TRẦM CẢM CHỦ YẾU ĐIỀU TRỊ BẰNG AMITRIPTYLINE VÀ SERTRALINE
Cao Văn Hiệp1, Bùi Quang Huy1, Huỳnh Ngọc Lăng1
Nguyễn Văn Linh1, Nguyễn Hữu Thiện2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả và so sánh sự biến đổi điểm Beck và nồng độ serotonin huyết tương ở bệnh nhân (BN) trầm cảm chủ yếu điều trị bằng amitriptyline và sertraline. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang, đánh giá sự biến đổi điểm Beck, nồng độ serotonin huyết tương lúc vào viện và sau 2 tuần điều trị ở 62 BN trầm cảm chủ yếu điều trị nội trú bằng amitriptyline (31 BN) và sertraline (31 BN). Kết quả: Điểm Beck lúc vào viện ở hai nhóm BN điều trị bằng amitriptyline và sertraline tương đương nhau (27,03 ± 8,39 và 29,74 ± 9,06; p > 0,05). Sau 2 tuần điều trị, điểm Beck ở hai nhóm đều giảm so với trước điều trị (8,77 ± 3,46 và 4,77 ± 4,06; p < 0,001), trong đó nhóm điều trị bằng sertraline làm giảm điểm Beck (24,97 ± 8,10) nhiều hơn so với nhóm điều trị bằng amitriptyline (18,26 ± 7,60); p < 0,05. Sau điều trị, nồng độ serotonin huyết tương ở nhóm điều trị bằng amitriptyline tăng từ 149,89 ± 21,91 ng/mL lên 159,35 ± 17,28 ng/mL; p > 0,05. Nhóm BN điều trị bằng sertraline có nồng độ serotonin sau điều trị tăng từ 145,75 ± 17,26 ng/mL lên 161,28 ± 29,27 ng/mL, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Nhóm BN điều trị bằng sertraline làm tăng nồng độ serotonin huyết tương (15,53 ± 34,42 ng/mL) nhiều hơn so với nhóm điều trị bằng amitriptyline (9,46 ± 22,09 ng/mL); p > 0,05. Kết luận: Nhóm BN trầm cảm chủ yếu điều trị bằng sertraline có điểm Beck giảm nhiều hơn so với nhóm điều trị bằng amitriptyline. Nồng độ serotonin huyết tương ở BN trầm cảm chủ yếu tăng sau điều trị bằng amitriptyline và sertraline, nhưng không có ý nghĩa thống kê (ngoại trừ nhóm điều trị bằng sertraline).

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment