Các yếu tố liên quan tới tư vấn xét nghiệm HIV sớm cho phụ nữ có thai tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Các yếu tố liên quan tới tư vấn xét nghiệm HIV sớm cho phụ nữ có thai tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
……………………………………………………. 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
…………………………………….. 4
1.1. Tình hình nhiễm HIV trên thế giới và tại Việt Nam……………. 4
1.2. Lây truyền HIV từ mẹ sang con: đường lây và nguy cơ……… 5
1.3. Chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con…………. 6
1.3.1. Tác dụng của phòng lây truyền mẹ con…………………….. 6
1.3.2. Chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên thế
giới……………………………………………………………………
6
1.3.3. Chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con ở Việt
Nam…………………………………………………………………..
8
1.4. Tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ có thai…………………… 10
1.4.1. Mục đích của tư vấn cho phụ nữ có thai……………………. 10
1.4.2. Xét nghiệm cho phụ nữ có thai……………………………… 11
1.4.3. Tư vấn xét nghệm HIV cho phụ nữ có thai………………… 11
1.5. Tình hình về tư vấn và xét nghiệm HIV cho phụ nữ có thai…. 13
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
………………………………………………………………
15
2.1. Đối tượng nghiên cứu………………………………………… 15
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu…………………………….. 15
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu………………………………………… 15
2.2.2. Thời gian nghiên cứu……………………………………….. 16
2.3. Thiết kế nghiên cứu…………………………………………… 16
2.4. Chọn mẫu và cỡ mẫu…………………………………………. 16
2.5. Biến số nghiên cứu…………………………………………… 16
2.6. Công cụ, phương pháp và quá trình thu thập số liệu…………. 17
2.7. Đạo đức trong nghiên cứu……………………………………. 18
2.8. Phương pháp xử lý số liệu……………………………………. 18
2.9. Sai số và cách khắc phục……………………………………… 19
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ
………………………………………… 20
3.1. Thông tin về đối tượng ghiên cứu…………………………….. 20
3.2. Thực trạng việc khám thai của phụ nữ tại thành phố Hạ Long.. 22
3.3. Thực trạng việc tư vấn và xét nghiệm HIV đối với phụ nữ có
thai…………………………………………………………………
24
3.4. Một số yếu tố liên quan đến việc xét nghiệm sớm HIV cho
phụ nữ có thai tại thành phố Hạ Long……………………………..
26
3.4.1. Các yếu tố liên quan đến bản thân người phụ nữ…………… 26
3.4.2. Các yếu tố liên quan đến dịch vụ chăm sóc thai nghén…….. 27
3.4.3. Các yếu tố liên quan đến chất lượng tư vấn cho phụ nữ có
thai………………………………………………………………….
29
3.4.4. Các yếu tố liên quan đến cơ sở y tế………………………… 30
3.4.5. Các yếu tố liên quan đến kiến thức về nguy cơ lây nhiễm
HIV và về phòng lây truyền mẹ con của phụ nữ…………………..
34
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
………………………………………. 36
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
…………………………………… 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO
……………………………………….. 42
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ
Bảng 1.1: Các thành phần cơ bản của chương trình PLTMC…………… 7
Bảng 3.1: Thông tin cơ bản của phụ nữ…………………………………. 21
Bảng 3.2: Tình hình khám thai của phụ nữ……………………………… 22
Bảng 3.3: Thông tin về xét nghiệm HIV trong lần khám thai đầu………
23
Bảng 3.4: Dịch vụ được cung cấp trong lần khám thai đầu…………….. 23
Bảng 3.5: Phân bố nơi khám thai lần đầu của phụ nữ theo tuổi thai…… 24
Biểu đồ 3.1: Tình trạng XN HIV của PNCT …………………………… 24
Biểu đồ 3.2: Tình trạng XN HIV sớm của PNCT ……………………… 25
Bảng 3.6: Chất lượng tư vấn cho PNCT………………………………… 25
Bảng 3.7: Các yếu tố về bản thân người phụ nữ liên quan đến việc xét
nghiệm sớm HIV ………………………………………………………..
26
Bảng 3.8: Mối liên quan giữa việc khám thai của phụ n

với việc xét
nghiệm sớm HIV…………………………………………………………
27
Bảng 3.9: Mối liên quan giữa tuổi thai khi khám thai lần đầu của phụ
n

với việc xét nghiệm sớm HIV ……………………………………….
27
Bảng 3.10: Mối liên quan giữa thông tin về XN HIV trong lần khám
thai đầu với việc xét nghiệm sớm HIV…………………………………..
28
Bảng 3.11: So sánh cơ hội được XN HIV sớm giữa những phụ nữ đồng
ý và không đồng ý xét nghiệm trong lần khám thai đầu…………………
29
Bảng 3.12: Mối liên quan giữa chất lượng tư vấn cho PNCT với việc
xét nghiệm sớm HIV…………………………………………………….
29
Bảng 3.13: Mối liên quan giữa nơi khám thai lần đầu với việc xét
nghiệm sớm HIV ………………………………………………………..
30
Bảng 3.14: So sánh cơ hội được XN HIV sớm giữa phụ nữ khám thai
lần đầu tại Trạm y tế phường và BV tỉnh Quảng Ninh………………….
31
Bảng 3.14: So sánh cơ hội được XN HIV sớm của phụ nữ khám thai lần
đầu tại Trạm y tế phường và tuyến quận/huyện ………………………… 31
Bảng 3.15: So sánh cơ hội được XN HIV sớm của phụ nữ khám thai lần
đầu tại BV tỉnh Quảng Ninh và tuyến quận/huyện………………………
32
Bảng 3.16: Mối liên quan gữa nơi XN HIV lần đầu với việc xét nghiệm
sớm HIV của phụ nữ……………………………………………………..
32
Bảng 3.17: So sánh cơ hội được XN HIV sớm giữa phụ nữ XN HIV lần
đầu tại Trạm y tế phường và BV tỉnh Quảng Ninh ……………………..
33
Bảng 3.18: So sánh cơ hội được XN HIV sớm giữa phụ nữ XN HIV lần
đầu tại Trạm y tế phường và tuyến quận/huyện …………………………
33
Bảng 3.19: So sánh cơ hội được XN HIV sớm giữa phụ nữ XN HIV lần
đầu tại BV tỉnh Quảng Ninh và tuyến quận/huyện…………………….
34
Bảng 3.20: Các yếu tố liên quan đến kiến thức về nguy cơ lây nhiễm
HIV và về phòng lây truyền mẹ con của phụ nữ………………………..
35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *