Giáo trình chăm sóc tích cực Oxford, Ấn bản 2

Phiên bản thứ hai được sửa đổi kỹ lưỡng của Giáo trình Hồi sức Oxford là một văn bản đa ngành toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh của quản lý chăm sóc đặc biệt dành cho người lớn. Độc đáo cuốn sách có một cách tiếp cận định hướng vấn đề cung […]

Read More