Tiếp cận bệnh nhân, dự phòng và các triệu chứng chung