Đặc điểm kết quả xét nghiệm của các yếu tố đông máu ở phụ nữ có thai 3 tháng cuối

Đặc điểm kết quả xét nghiệm cảu các yếu tố đông máu ở phụ nữ có thai 3 tháng cuối

MỤC LỤC
Trang
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………………… 2
1.1. Sinh lý quá trình đông cầm máu ………………………………………………….. 2
1.1.1. Giai đoạn cầm máu ban đầu ………………………………………………….. 2
1.1.2. Giai đoạn đông máu huyết tương …………………………………………… 4
1.1.3. Giai đoạn tiêu sợi huyết ………………………………………………………. 13
1.2. Những thay đổi giải phẫu, sinh lý và đặc đi m đông máu ở phụ nữ
mang thai………………………………………………………………………………… 13
1.2.1. Những thay đổi giải phẫu, sinh lý ở phụ nữ mang thai ……………. 13
1.2.2. Thay đổi ở hệ thống đông cầm máu ……………………………………… 15
1.3. Tình hình nghiên cứu về các yếu tố đông máu ở phụ nữ mang thai… 19
1.3.1. Trên thế giới ……………………………………………………………………… 19
1.3.2. Ở Việt Nam……………………………………………………………………….. 21
Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………. 24
2.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………. 24
2.1.1. Đối tượng………………………………………………………………………….. 24
2.1.2. Nhóm chứng ……………………………………………………………………… 24
2.2. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………….. 25
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………………………. 25
2.2.2. Các biến số nghiên cứu……………………………………………………….. 25
2.2.3. Quy trình nghiên cứu………………………………………………………….. 25
2.2.4. Phương tiện và vật liệu nghiên cứu ………………………………………. 25
2.2.5. Các kỹ thuật xét nghiệm và tiêu chuẩn đánh giá…………………….. 26
2.3. Xử lý số liệu ……………………………………………………………………………. 28
2.4. Đạo đức nghiên cứu …………………………………………………………………. 28
Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………………….. 29
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu …………………………………… 29
3.1.1. Tuổi thai phụ……………………………………………………………………… 29
3.1.2. BMI của thai phụ ……………………………………………………………….. 30
3.1.3. Tuổi thai……………………………………………………………………………. 30
3.1.4. Trọng lượng trẻ sơ sinh ………………………………………………………. 31
3.2. Đặc đi m xét nghiệm các yếu tố đông máu ở phụ nữ có thai 3 tháng cuối … 31
3.2.1. Các yếu tố đông máu của con đường đông máu ngoại sinh……… 31
3.2.2. Các yếu tố đông máu của con đường nội sinh ……………………….. 33
3.2.3. Xét nghiệm fibrinogen………………………………………………………… 34
3.2.4. Thay đổi hoạt tính các yếu tố đông máu theo tuổi thai ……………. 35
3.2.5. Thay đổi hoạt tính các yếu tố đông máu theo BMI của thai phụ . 37
Chƣơng 4: BÀN LUẬN……………………………………………………………………… 38
4.1. Đặc đi m chung của đối tượng nghiên cứu …………………………………. 38
4.2. Kết quả xét nghiệm các yếu tố đông máu ……………………………………. 39
4.2.1. Các yếu tố đông máu của con đường đông máu ngoại sinh……… 39
4.2.2. Các yếu tố đông máu của con đường đông máu nội sinh…………. 42
4.2.3. Yếu tố I – fibrinogen ………………………………………………………….. 44
4.3. Liên quan giữa kết quả xét nghiệmcác yếu tố đôngmáu với tuổi thai vàBMI… 45
4.3.1. Liên quan với tuổi thai………………………………………………………… 45
4.3.2. Liên quan với BMI của mẹ………………………………………………….. 47
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 49
KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………………………………… 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1-1. Các yếu tố đông máu và tính chất của chúng ……………………………. 5
Bảng 1-2. Thay đổi của hệ thống đông cầm máu trong thời kỳ mang thai….. 19
Bảng 3-1. Tuổi trung bình của nhóm thai phụ và nhóm chứng …………………. 29
Bảng 3-2. BMI của thai phụ…………………………………………………………………. 30
Bảng 3-3. Trọng lượng trẻ sơ sinh ………………………………………………………… 31
Bảng 3-4. Hoạt tính các YTĐM của con đường ngoại sinh ……………………… 31
Bảng 3-5. Tỷ lệ thay đổi hoạt tính các YTĐM của con đường ngoại sinh ….. 32
Bảng 3-6. Hoạt tính các YTĐM của con đường nội sinh …………………………. 33
Bảng 3-7. Thay đổi hoạt tính các YTĐM của con đường nội sinh…………….. 33
Bảng 3-8. Nồng độ fibrinogen của hai nhóm………………………………………….. 34
Bảng 3-9. Hoạt tính các YTĐM của các nhóm tuổi thai ………………………….. 35
Bảng 3-10. Thay đổi hoạt tính các YTĐM theo BMI………………………………. 37
Bảng 4-1. Tỷ lệ thay đổi hoạt tính yếu tố II và yếu tố V của 2 nghiên cứu…. 41
Bảng 4-2. Giá trị trung bình của hoạt tính yếu tố II và yếu tố V ……………….. 42
Bảng 4-3. Tỷ lệ thai phụ tăng nồng độ fibrinogen…………………………………… 44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *