Đặc điểm kết quả xét nghiệm đông máu ở phụ nữ có thai ba tháng giữa

Đặc điểm kết quả xét nghiệm đông máu ở phụ nữ có thai ba tháng giữa

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN……………………………………………………………………… 2
1.1. Sinh lý quá trình cầm máu. ………………………………………………………………… 2
1.1.1.
Giai đoạn cầm máu ban đầu
………………………………………………………… 2
1.1.2.
Giai đoạnđông máu huyết tương.
………………………………………………….. 4
1.1.3.
Giai đoạn tiêu fibrin.
…………………………………………………………………… 9
1.2. Những thay đổi giải phẫu, sinh lý và đặc điểm đông máu ở phụ nữ
cóthai.……………………………………………………………………………10
1.2.1.
Những thay đổi giải phẫu, sinh lý ở phụ nữ có thai.
……………………….10
1.2.2.
Thay đổi về đông cầm máu
………………………………………………………….12
1.3. Các nghiên cứu về rối loạn đông máu ở phụ nữ có thai ………………………..17
1.3.1.
Nghiên cứu trên thế giới
……………………………………………………………..17
1.3.2.
Nghiên cứu trong nước.
………………………………………………………………19
CHƢƠNG 2 : ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………21
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu: ……………………………………………………………………..21
2.1.1.
Nhóm thai phụ
…………………………………………………………………………..21
2.1.2.
Nhóm chứng
………………………………………………………………………………21
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ………………………………………………………………….22
2.2.1.
Thiết kế nghiên cứu
……………………………………………………………………22
2.2.2.
Các thông số nghiên cứu:
……………………………………………………………22
2.2.3.
Quy trình nghiên cứu:
………………………………………………………………..22
2.2.4.
Phương tiện và vật liệu nghiên cứu.
……………………………………………..22
2.2.5.
Các kỹ thuật xét nghiệm và tiêu chuẩn đánh giá:
…………………………..24
2.3. Xử lý số liệu……………………………………………………………………………………26
2.4. Đạo đức nghiên cứu. ………………………………………………………………………..26
CHƢƠNG 3 : KẾT QUẢ………………………………………………………………………….27
3.1. Đặc điểm chung về đối tƣợng nghiên cứu…………………………………………..27
3.1.1.
So sánh tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu và nhóm chứng
………..27
3.1.2.
Các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
……………………………………….27
3.1.3.
Tuổi thai trung bình
……………………………………………………………………28
3.2. Đặc điểm xét nghiệm đông máu ở phụ nữ có thai ba tháng giữa. …………..29
3.2.1.
Kết quả nghiên cứu hoạt tính các yếu tố đông máu
………………………..29
3.2.2.
Sự thay đổi hoạt tính các yếu tố đông máu
……………………………………30
3.3. Thay đổi nồng độ các yếu tố đông máu theo một số yếu tố của mẹ và
thai……………………………………………………………………………………………………..31
3.3.1.
Yếu tố đông máu theo nhóm tuổi thai
……………………………………………31
3.3.2.
Yếu tố đông máu theo trọng lượng thai.
………………………………………..32
3.3.3.
Yếu tố đông máu theo huyết áp thai phụ nghiên cứu.
……………………..33
CHƢƠNG IV : BÀN LUẬN……………………………………………………………………..35
4.1. Đặc điểm xét nghiệm đông máu ở phụ nữ có thai ba tháng giữa ……………35
4.1.1.
Đường đông máu ngoại sinh
……………………………………………………….35
4.1.2.
Đường đông máu nội sinh
…………………………………………………………..37
4.1.3.
Đường đông máu chung( giai đoạn chuyển từ fibrinogen thành
fibrin dưới tác dụng của thrombin)
………………………………………………………….39
4.2. Thay đổi nồng độ các yếu tố đông máu theo một số yếu tố của mẹ và
của thai…………. ……………………………………………………………………………………40
4.2.1.
Thay đổi nồng độ các yếu tố đông máu theo tuổi thai
…………………….40
4.2.2.
Thay đổi nồng độ các yếu tố đông máu theo trọng lượng thai
…………41
4.2.3.
Thay đổi nồng độ các yếu tố đông máu theo huyết áp tối đa thai phụ .
42
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………….44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *