Phát triển kỹ năng đánh giá bệnh nhân và các kỹ năng lâm sàng bạn cần với Phiên bản thứ ba của Đánh giá bệnh nhân trong Thực hành Dược.

Là giáo trình hướng dẫn đánh giá bệnh nhân duy nhất được viết riêng cho sinh viên trong lĩnh vực Dược, cuốn sách thực tế này liên quan đến đánh giá bệnh nhân và kỹ năng lâm sàng với thực hành dược.

Để giúp người đọc tương quan các dấu hiệu và triệu chứng của các bệnh có thể, cuốn sách bao gồm thông tin quan trọng về giải phẫu cơ bản và sinh lý học, bệnh lý và đánh giá hệ thống thông qua phỏng vấn, giao tiếp và kiểm tra thực thể.

Sách điện tử đồng hành có 23 video clip đánh giá bệnh nhân.

Không giống như các video đánh giá khác mô tả các đánh giá trong văn phòng bác sĩ, các video này mô tả các đánh giá trong các hoàn cảnh thực hành cụ thể của dược sĩ.

DETAILS____
Patient Assessment in Pharmacy Practice Third Edition
by Jones Pharm D, Rhonda M. (Author)
Paperback: 488 pages
Publisher: LWW; Third edition (September 1, 2017)
Language: English
ISBN-10: 1451191650
ISBN-13: 978-1451191653
Product Dimensions: 8.3 x 0.8 x 10.8 inches

TẢI SÁCH: PDF – 488 TRANG – 29 MB – GDRIVE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *