Đánh giá các phương pháp định lượng artesunat

Đánh giá các phương pháp định lượng artesunat

Tên bài báo:Đánh giá các phương pháp định lượng artesunat

Tác giả:    Trần Đức Hậu

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2001    Số:    10    Tập:    306    Trang:    18-20

Tóm tắt:    Đánh giá 2 phương pháp định lượng artesunat (định lượng theo phương pháp ghi trong tiêu chuẩn cơ sở và phương pháp ghi trong tiêu chuẩn ngành) theo 3 chỉ tiêu: tính chính xác, tính đúng và tính đặc hiệu. Kết quả thấy: 2 phương pháp này đúng, chính xác song không đặc hiệu. Khi trong chế phẩm cần định lượng có 1% acid sucinic thì kết quả ghi trong tiêu chuẩn cơ sở tăng 6,5%; có lẫn 1% DHA thì kết quả ghi trong tiêu chuẩn ngành tăng 1,4%. Vì vậy các phương pháp này chỉ có thể áp dụng để định lượng các mẫu artesunat không lẫn hoặc lẫn rất ít tạp chất.

Đánh giá các phương pháp định lượng artesunat

Leave a Comment