ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TIỀN LÂM SÀNG CỦA VẮC XIN PHỐI HỢP 5 TRONG 1

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TIỀN LÂM SÀNG CỦA VẮC XIN PHỐI HỢP 5 TRONG 1

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TIỀN LÂM SÀNG CỦA VẮC XIN PHỐI HỢP 5 TRONG 1 (BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ TOÀN TẾ BÀO BẤT HOẠT, VIÊM GAN B VÀ HIB CỘNG HỢP) HẤP PHỤ, DẠNG DUNG DỊCH TRÊN THỎ NEWZEALAND
EVALUATION OF PRE-CLINICAL TOXICITY OF THE ADSORBED 5 IN 1 COMBINED VACCINE (DIPHTHERIA, TETANUS, WHOLE CELL PERTUSSIS, HEPATITIS TYPE B AND CONJUGATED HIB) ADSOPTION, SOLUTION PRESENTATION ON NEWZEALAND RABBITS
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương, Lê Văn Bé, Dương Hữu Thái, Nguyễn Sỹ Tuấn, Trần Ngọc Nhơn, Vũ Thị Thu Hương, Nguyên Văn Được, Hoàng Minh Hưng, Lê Thị Hải Yến
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá độc tính liều lặp lại của vắc xin 5 trong 1 do IVAC sản xuất (vắc xin IVACPENTA) ở liều 0,25ml và 0,5 ml trên thỏ Newzealand đối chứng với giả dược và vắc xin COMBE-FIVE. Mỗi thỏ trong 1 nhóm được tiêm bắp tổng cộng 3 mũi tiêm, hoặc: vắc xin IVACPENTA liều 0,5ml; IVACPENTA liều 0,25ml; vắc xin COMBE-FIVE liều 0,5ml; giả dược liều 0,5ml, cách nhau 21 ngày. Kết quả chỉ ra 100% thỏ đều sống, không có biểu hiện bất thường, mức tiêu thụ thức ăn, mức tăng trọng bình thường, không quan sát thấy phản ứng tại chỗ sau tiêm, tỷ lệ phản ứng sốt sau tiêm ở nhóm tiêm IVACPENTA liều 0,25ml là 15%, ở các nhóm còn lại là 25-30%. Kết quả xét nghiệm huyết học, sinh hóa, giải phẫu bệnh không khác biệt giữa các nhóm tiêm vắc xin và giả dược, tuy nhiên tổn thương mô cơ tại chỗ tiêm được phát hiện ở 9 con thỏ thuộc các nhóm tiêm vắc xin, trong đó nhóm tiêm IVACPENTA liều 0,5ml chiếm 4/9 con. Kết luận: Vắc xin IVACPENTA an toàn và có khả năng dung nạp bằng đường tiêm bắp trên thỏ, không khác biệt so với vắc xin COMBE-FIVE ngoại trừ vắc xin IVACPENTA liều 0,5ml có tỷ lệ tổn thương mô cơ cấp tính tại chỗ tiêm cao hơn.

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TIỀN LÂM SÀNG CỦA VẮC XIN PHỐI HỢP 5 TRONG 1

Leave a Comment