ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG QUY TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA ĐIỀU DƯỠNG VÀ BÁC SĨ TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG QUY TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA ĐIỀU DƯỠNG VÀ BÁC SĨ TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG QUY TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA ĐIỀU DƯỠNG VÀ BÁC SĨ TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH
Nguyễn Thị Bích Nguyệt1, Nguyễn Thị Cẩm Tú1
1 Trường Đại học Y khoa Vinh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Qui trình phối hợp giữa bác sĩ và điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh (CSNB) là sự trao đổi thông tin, kiến thức và hợp tác giữa bác sĩ và điều dưỡng nhằm tạo ra sự chuyên nghiệp trong điều trị, chăm sóc mang lại sự an toàn – chất lượng – hiệu quả cho người bệnh. Nghiên cứu được tiến hành trên 52 điều dưỡng trực tiếp làm công tác CSNB tại các khoa lâm sàng và hồ sơ bệnh án của người bệnh đang nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Vinh từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020. Kết quả thu được: trung bình điểm mức độ phối hợp CSNB sau can thiệp cải tiến quy trình phối hợp bác sĩ và điều dưỡng cao hơn trước can thiệp 3.4 đơn vị điểm theo thời gian (từ 12.8 lên 16.2) với khoảng tin cậy 95% từ 2.9 đến 3.9 với p<0.05. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa trung bình điểm trước, sau cải tiến quy trình phối hợp bác sĩ và điều dưỡng trong CSNB của các nhóm yếu tố cá nhân (tuổi, trình độ chuyên môn, thâm niên công tác, vị trí được phân công chăm sóc); trên mô hình phân công chăm sóc (điều dưỡng chăm sóc chính) với p < 0.05.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Quy trình phối hợp giữa điều dưỡng và bác sĩ trong chăm sóc người bệnh

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế (2011), Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 về việc Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, Hà Nội. 
2. Trần Ngọc Trung (2012), Đánh giá hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2012, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội. 
3. UBND tỉnh Nghệ An (2018), Quyết định về việc thành lập Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh, số 2808/QĐ-UBND ngày 5/7/2018 của UBND tỉnh Nghệ An. 
4. UBND Tỉnh Nghệ An (2020), Quyết định số 3973/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 11 năm 2020, “V/v phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Bệnh viện Trường ĐHYK Vinh giai đoạn 2020-2022”. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment