ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM CỦA CÁN BỘ Y TẾ TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM CỦA CÁN BỘ Y TẾ TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM CỦA CÁN BỘ Y TẾ TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2020
Học viên: Võ Thế Châu
Giáo viên hướng dẫn: TS. Hoàng Khánh Chi
Tỉnh Vĩnh Long là một trong những tỉnh đầu tiên của khu vực phía Nam triển khai Thông tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 28/12/2015 về Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm [12]. Theo báo cáo của
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long thì tình hình các bệnh truyền nhiễm đang có nguy cơ bùng phát, bên cạnh đó tại huyện Long Hồ, tình hình mắc Sốt xuất huyết, Tay chân miệng và Sởi luôn ở mức cao so với các huyện khác trong toàn tỉnh. Do đó, nghiên cứu “Đánh giá hoạt động giám sát bệnh truyền nhiễm của cán bộ y tế tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long năm 2020” là rất cần thiết và giúp cho Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đưa ra các giải pháp nhằm củng cố hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của huyện Long Hồ nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chúng có hiểu quả hơn. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp
định lượng và định tính. Thông tin của đối tượng nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo, tài liệu minh chứng của đơn vị, nghiên cứu định lượng (tại Trung tâm Y tế huyện Long Hồ và 15 Trạm Y tế xã) và nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu tại 4 đơn vị). Số liệu được nhập bằng chương trình Excel, Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm SPSS 18.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 67,9% cán bộ có kiến thức chung tốt; 55,3% cán bộ y tế có thực hành chung tốt; 40,4% đối tượng được trang bị đầy đủ cơ sở, vật chất trong công tác giám sát bệnh truyền nhiễm và 51,1% đối tượng được đảm bảo nguồn kinh phí trong giám sát bệnh truyền nhiễm tại địa bàn. Ngoài ra , nghiên cứu cũng tìm ra yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thực hành chung của đối tượng nghiên cứu như: thâm niên công tác, số lần tập huấn phòng chống dịch, sự hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch và hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho người cùng đơn vị, tính đầy đủ của cơ sở vật chất và kiến thức chung của đối tượng.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment