Đánh giá kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh trước và sau tự chủ tài chính (năm 2014-2017)

Đánh giá kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh trước và sau tự chủ tài chính (năm 2014-2017)

Luận văn chuyên khoa II Đánh giá kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh trước và sau tự chủ tài chính (năm 2014-2017).Bệnh viện Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh là  ệnh viện đ  Kho  Hạng II. Đến n y, Bệnh viện đã phát triển gồm 8 phòng, 26 kho ,đã có 560 giường, 621 cán  ộ nhân viên, trong đó có 181  ác sĩ, mỗi ngày khám, chữ   ệnh cho khoảng 2700- 3200  ệnh nhân. Bệnh viện Quận 2 đ ng trở thành đị  chỉ khám chữ   ệnh và kiểm tr  sức khỏe uy tín, chất lượng cho người dân trên đị   àn Quận 2, Quận 9, Thủ Đức, Nhơn Trạch và các vùng lâncận. Ngày 12 tháng 5 năm 2016 Chủ tịch UBND Quận 2 đã ký Quyết định số 1622/ QĐ- UBND gi o quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính gi i đoạn 2016 – 2018 cho Bệnh viện. Đây là một th y đổi lớn về cơ chế hoạt động tài chính củ  Bệnh viện, vừ  là cơ hội và cũng tạo r  không ít thách thức khi Bệnh viện đ ng trong gi i đoạn phấn đấuđến năm 2018 sẽ trở thành Bệnh viện đ  kho  Hạng I hoàn chỉnh.
Cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và đơn vị sự nghiệp y tế công lập nói riêng là một trong những chủ trương lớn trong lĩnh vực tài chính, thực hiện thành công chủ trương này sẽ tạo tiền đề thắng lợi cho việc cải cách về cơ chế quản lý tài chính công, hơn thế nữa việc thực hiện tự chủ còn giúp các đơn vị tạo được động lực phát triển để nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng hoàn thiện và tăng thêm thu nhập cho người lao động. Thực hiện tự chủ tài chính đã giúp  ệnh viện huy động được các nguồn vốn trong toàn xã hội để đầu tư TTB và cơ sở hạ tầng (CSHT), giảm dần sự phụ thuộc củ   ệnh viện vào ngân sách nhà nước (NSNN). Tuy nhiên quá trình thực hiện đã cho thấy có thể xảy ra các nguy cơ: Lạm dụng dịch vụ để tận thu dưới các hình thức như tăng chỉ định sử dụng các xét nghiệm và TTB kỹ thuật c o; tăng nhập viện điều trị nội trú; kéo dài thời gi n điều trị; sử dụng thuốc không hợp lý. Nguy cơ tăng chi phí điều trị và nguy cơ chất lượng phục vụ người  ệnh có thể  ị ảnh hưởng do đông người  ệnh, khối lượng công việc nhiều trong khi các  ệnh viện không đủ nhân viên y tế (NVYT) trực tiếp chăm sóc và điều trị cho người  bệnh[30].


Đến thời điểm này, Bệnh viện Quận 2 chư  có nghiên cứu nào về thực hiện tự chủ tài chính để đánh giá kết quả đạt được tại Bệnh viện cũng như những tác2 động không mong muốn, từ đó có giải pháp nhằm thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính. Nghiên cứu “Đánh giá kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện Quận 2 thành phố Hồ Chí Minhtrước và sau tự chủ tài chính (năm 2014-2017)” được tiến hành

MỤC LỤC
LỜI CẢM  N ………………………………………………………………………………………………….i
MỤC LỤC………………………………………………………………………………………………………ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ……………………………………………………………………………v
DANH MỤC BẢNG……………………………………………………………………………………….vi
DANH MỤC BIỂU ĐỒ………………………………………………………………………………….vii
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………………….viii
ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………………………………………..1
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU …………………………………………………………………4
1.1. Tổng quan tài chính bệnh viện…………………………………………………………………….4
1.1.1. Định nghĩ , phân loại bệnh viện ……………………………………………………………….4
1.1.2. Các chính sách liên qu n đến tài chính bệnh viện ……………………………………….4
1.1.2.1. Vai trò, chức năng của tài chính bệnh viện…………………………………….4
1.1.2.2. Một số chính sách liên qu n đến tài chính bệnh viện qua các giai
đoạn……………………………………………………………………………………………………………….4
1.1.3. Thực trạng tài chính của bệnh viện………………………………………………………….10
1.1.3.1. Thực trạng nguồn thu………………………………………………………………………….10
1.1.3.2. Thực trạng chi …………………………………………………………………………12
1.1.3.3. Thực trạng đầu tư tr ng thiết bị ………………………………………………….12
1.2. Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện tự chủ tài chính bệnh viện ……………………….13
1.3. Kết quả thực hiện tự chủ tài chính tại Việt Nam ………………………………………….15
1.4. Các nghiên cứu về tự chủ tài chính bệnh viện trên thế giới và Việt Nam………..17
1.4.1. Các nghiên cứu về tự chủ tài chính bệnh viện trên thế giới…………………………17
1.4.2. Các nghiên cứu về tự chủ tài chính bệnh viện tại Việt Nam ……………………….20
1.5. Giới thiệu về đơn vị nghiên cứu ………………………………………………………………..28iii
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯ NG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………31
2.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………………………31
2.2. Thời gi n và đị  điểm nghiên cứu ……………………………………………………………..31
2.3. Thiết kế nghiên cứu………………………………………………………………………………….31
2.4. Phương pháp chọn mẫu…………………………………………………………………………….31
2.4.1. Nghiên cứu định lượng ………………………………………………………………………….31
2.4.2. Nghiên cứu định tính …………………………………………………………………………….32
2.4.2.1. Thảo luận nhóm ……………………………………………………………………….32
2.4.2.2. Phỏng vấn sâu ………………………………………………………………………….32
2.5. Phương pháp thu thập số liệu…………………………………………………………………….33
2.5.1. Nghiên cứu định lượng ………………………………………………………………………….33
2.5.2. Nghiên cứu định tính …………………………………………………………………………….33
2.5.2.1. Thảo luận nhóm ……………………………………………………………………….33
2.5.2.2. Phỏng vấn sâu ………………………………………………………………………….33
2.6. Phương pháp phân tích số liệu…………………………………………………………………..34
2.7. Các biến số nghiên cứu …………………………………………………………………………….34
2.8. Một sốkhái niệm và chỉ số đánh giá……………………………………………………………34
2.8.1. Một sốkhái niệm về Kết quả hoạt động tài chính ………………………………………34
2.8.2. Một số chỉ số đánh giá về kết quả hoạt động tài chính……………………………….35
2.9. Đạo đức trongnghiên cứu………………………………………………………………………….36
Chương 3. KẾT QUẢ …………………………………………………………………………………….37
3.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN QUẬN 2 TRƯỚC
VÀ SAU TỰ CHỦ TÀI CHÍNH. …………………………………………………………………….37
3.1.2 Thực trạng nguồn chi ……………………………………………………………………………..41
3.1.5. Một số kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ ……………………………………………..50iv
3.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
CỦA BỆNH VIỆN QUẬN 2 …………………………………………………………………………..58
3.2.1 Thuận lợi của bệnh viện trong thực hiện tự chủ tài chính…………………………….58
3.2.2 Khó khăn của bệnh viện khi tự chủ tài chính……………………………………………..62
Chương 4 : BÀN LUẬN…………………………………………………………………………………69
4.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN TRƯỚC VÀ SAU
TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ……………………………………………………………………………………69
4.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TCTC …………………………..76
4.2.1 Thuận lợi khi thực hiện tự chủ tài chính của bệnh viện……………………………….76
4.2.2 Khó khăn khi thực hiện tự chủ tài chính của bệnh viện……………………………….77
4.3 Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu ……………………………………………………………79
4.3.1 Ưu điểm của nghiên cứu …………………………………………………………………………79
4.3.2 Hạn chế của nghiên cứu ………………………………………………………………………….79
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………..80
KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………………………….81
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………8

DANH  ỤC  ẢNG
Bảng 3.1 Tổng hợp nguồn thu sự nghiệp và NSNN cấp cho hoạt động thường xuyên
của bệnh viện (giá so sánh) ……………………………………………………………………………37
Bảng 3.2. So sánh nguồn thu sự nghiệp và NSNN cấp cho hoạt động thường xuyên
của bệnh viện……………………………………………………………………………………………….39
Bảng 3.3 Bình quân thu/giường bệnh thực kê/năm (giá so sánh)………………………..40
Bảng 3.4 Tổng hợp các mục chi thường xuyên và chi dịch vụ……………………………41
Bảng 3.5 Giá và so sánh các mục chi thường xuyên và chi dịch vụ…………………….42
Bảng 3.6 Bình quân chi/giường bệnh thực kê/năm……………………………………………43
Bảng 3.7 Phân tích kết quả hoạt động tài chính (giá so sánh) …………………………….45
Bảng 3.8 Kết quả so sánh hoạt động tài chính của bệnh viện……………………………..46
Bảng 3.9 Danh mục trang thiết bị liên kết ……………………………………………………….47
Bảng 3.10 Kết quả thực hiện chỉ tiêu chuyên môn ……………………………………………50
Bảng 3.11 Kết quả so sánh thực hiện chỉ tiêu chuyên môn ………………………………..52
Bảng 3.12 Danh sách kỹ thuật thực hiện được trong năm 2017 ………………………….53
Bảng 3.13 Tỉ lệ hài lòng của bệnh nhân đến khám chữa bệnh năm 2017……………..55vii
DANH  ỤC  IỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1 Tổng thu của bệnh viện qu  các năm từ năm 2014-2014………………….38
Biểu đồ 3.2 Chênh lệch giữa thu và chi của bệnh viện từ năm 2014-2017 …………..43
Biểu đồ 3.3 Phân phối trích quỹ từ nguồn chi của bệnh viện năm 2014-2017………46
Biểu đồ 3.4 Tổng thu nhập của nhân viên y tế bệnh viện/ năm từ năm 2014-2017 .46
Biểu đồ 3.5 Lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh từ năm 2014-2017 ………………5

Đánh giá kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh trước và sau tự chủ tài chính (năm 2014-2017)

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment