ĐáNH GIá Sự PHù HợP Và KHả NĂNG DUY TRì CHUẩN QUốC GIA Về Y Tế Xã TạI QUậN TÂY Hồ, Hà Nội NĂM 2008

ĐáNH GIá Sự PHù HợP Và KHả NĂNG DUY TRì CHUẩN QUốC GIA Về Y Tế Xã TạI QUậN TÂY Hồ, Hà Nội NĂM 2008

ĐáNH GIá Sự PHù HợP Và KHả NĂNG DUY TRì CHUẩN QUốC GIA Về Y Tế Xã TạI QUậN TÂY Hồ, Hà Nội NĂM 2008

Hà Văn Như -Trường Đại học Y tế công cộng
Phạm Xuân Khánh -Sở y tế tỉnh Kon Tum
TóM TắT 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp định lượng với định tính nhằm đánh giá sự phù hợp và khả năng duy trì 10 chuẩn quốc gia về y tế xã (CQGYTX) tại Quận Tây Hồ, Hà Nội. Đối tượng nghiên cứu gồm 53 cán bộ y  tế  đang  công  tác  tại  8  trạm  y  tế  (TYT);  lãnh  đạo Phòng Y tế; lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng quận. 
Kết quả: về cơ bản, 10 chuẩn của CQGYTX là phù hợp và có thể duy trì được. Tuy nhiên, các tiêu chí (1) Số lần  khám chữa  bệnh tại  TYT  và  tại  hộ  gia  đình  =0,6 lượt người/năm; (2) Phụ nữ có thai được khám ít nhất 1 lần, trong đó tỷ lệ phụ nữ được khám từ 3 lần trở lên đúng lịch  =70% và tỷ lệ phụ nữ từ 15  -49 tuổi khám phụ khoa trong năm  =30%; (3) Xây dựng vườn thuốc nam có trên 40 loại cây trong danh mục vàtỷ lệ bệnh nhân được khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền trên 20% và  (4) Cơ sở hạ tầng của các TYTlà cao so với thực tế và khó có khả năng đạt được. Các tiêu chí trên đây  cần  được  điều chỉnh  cho  phù  hợp  với  điều  kiện thực tế của các TYT xã trong thành phố
TàI LIệU THAM KHảO
1. Bộ Y tế (2003), Đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ y tế,  điều  tra  y tế quốc  gia 2001-2002,  Nhà xuất  bản Y học, Hà Nội. 
2.  Bộ  Y  tế-SIDA  (2005),  Kế  hoạch  của  ngành  y  tế trong khuôn khổ chiến lược tăng trưởng toàn diện và xóa 
đóigiảm nghèo giai đoạn 2006-2010, Hà Nội.
3. Bộ Y tế (2007), Niên giám thống kê năm 2006.
4. Bộ Y tế (2008), Báo cáo tình hình thực hiện Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010, Hà Nội.
5. Chính phủ (2000), Ban hành Chiến lược quốc gia về chăm sóc sứckhỏe sinh sản giai đoạn 2001 -2010,Quyết định số 136/2000/QĐ-TTg, Ngày 28/11/2000.
6. Lưu Hoài Chuẩn, Vũ Thị Minh Hạnh & Các cộng sự (2003),  Đánh  giá  hiệu  quả  hoạt  động  của  bác  sĩ xã/phường tại một số địa phương, Hà Nội.
7. Nguyễn Thế Lương (2002), Nghiên cứu một số đặc điểm nhân khẩu học và nhu cầu, sử dụng dịch vụ y tế tại ba tỉnh miền núi, đồng bằng và đô thị, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Y Hà Nội.
8. Nguyễn Thị Kim Oanh (2003), Đánh giá thực trạng sử  dụng  y  học  cổ  truyền  tại  8  TYT,  phường  đạt  chuẩn quốc gia của thành phố Thanh Hóa năm 2007, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ, Trường Đại học Y tế Công cộng.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment