ĐáNH GIá TíNH Dễ Bị TổN THƯƠNG CủA CƠ Sở Y Tế ĐốI VớI THIÊN TAI TạI 4 TỉNH QUảNG TRị

ĐáNH GIá TíNH Dễ Bị TổN THƯƠNG CủA CƠ Sở Y Tế ĐốI VớI THIÊN TAI TạI 4 TỉNH QUảNG TRị

ĐáNH GIá TíNH Dễ Bị TổN THƯƠNG CủA CƠ Sở Y Tế ĐốI VớI THIÊN TAI TạI 4 TỉNH QUảNG TRị, QUảNG NAM, QUảNG NGãI Và KON TUM NĂM 2009

Hà Văn Như -Trường Đại học Y tế công cộng
TóM TắT
Đánh giá này được thực hiện tại 4 tỉnh (Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum) nhằm đánh giá tính  dễ  bị  tổn  thương  của  cơ  sở  y  tế  (CSYT) đối  với thiên tai (bão, lụt và sạt lở đất). Kết quả: 50,5% cơ sở y tế được đánh giá nằm ở khu vực thấp hoặc gần sông, suối có nguy cơ bị ngập lụt,  18,0% ở vị trí có nguy cơ sạt lở đất. Trong 5 năm (2004-2008), trung bình mỗi cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện đã bị ảnh hưởng bởi bão, lụt một lần. Số lần bị ảnh hưởng trung bình của CSYT ở Quảng Ngãi cao nhất: 1,2 lần, thấp nhất ở Kon Tum: 0,25 lần. Tỷ lệ bị ảnh hưởng bởi lụt chiếm 46,7% tổng số  lần  ảnh  hưởng  bởi bão,  lụt  tích  lũy  trong  5  năm. 4,3% CSYT tuyến tỉnh và huyện từng bị ảnh hưởng 5 lần. Trạm y tế xã bị ảnh hưởng bởi bão, lụt nhiều hơn CSYT  tuyến  tỉnh và  huyện:  9,9%  so  với  4,3%.  Đánh giá tính dễ bị tổn thương của cơ sở y tế cần đượcthực hiện thường xuyên, kết quả đánh giá là cơ sở để xây dựng và thực hiện những biện pháp làm giảm tính dễ bị tổn thương, tăng mức độ an toàn của CSYT trong tình huống thiên tai.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment