Đánh giá tình hình sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật trong trồng trọt dược liệu tại một vùng trồng dược liệu thuộc tỉnh Hưng yên

Đánh giá tình hình sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật trong trồng trọt dược liệu tại một vùng trồng dược liệu thuộc tỉnh Hưng yên

Tên bài báo:Đánh giá tình hình sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật trong trồng trọt dược liệu tại một vùng trồng dược liệu thuộc tỉnh Hưng yên

Tác giả:    Trần Việt Hùng, Nguyễn Đức Toàn, Trịnh Văn Quỳ, Phạm Thanh Kỳ

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2002    Số:    11            Trang:    8-10

Tóm tắt:    Qua khảo sát tại một vùng trồng dược liệu thuộc Hưng yên cho thấy có nhiều loại hoá chất BVTV đang được sử dụng mà phần lớn là không đúng cách. Cần phải tiếp tục tiến hành các nghiên cứu khảo sát trên diện rộng hơn tại một số địa phương trọng điểm để đánh giá một cách hệ thống tình trạng sử dụng hoá chất BVTV trong dược liệu và ảnh hưởng của chúng, từ đó có những biện pháp can thiệp để góp phần nâng cao chất lượng dược liệu trong cả nước.

Đánh giá tình hình sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong trồng trọt dược liệu tại một vùng trồng dược liệu thuộc tỉnh Hưng Yên

Leave a Comment