ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN THEO BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM TẠI TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ TÂN GIAI ĐOẠN 2016-2019

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN THEO BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM TẠI TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ TÂN GIAI ĐOẠN 2016-2019

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN THEO BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM TẠI TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ TÂN GIAI ĐOẠN 2016-2019
Học viên: Trần Trọng Tín
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sỹ Trần Quang Hiền
Chất lượng phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) ảnh hưởng tới chất lượng khám chữa bệnh, sự hài lòng của người bệnh và được đánh giá thông qua nhóm tiêu chí C4 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) từ năm 2016. Tại Trung tâm y tế Phú Tân kết quả mức chất lượng nhóm tiêu chí phòng ngừa và KSNK giai đoạn 2016 – 2019 luôn ở mức khá, vậy các nguồn lực hiện tại có đủ duy trì những tiêu chí đạt được? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện? Nghiên cứu “Đánh giá việc thực hiện phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam tại trung tâm y tế Phú Tân giai đoạn 2016 – 2019” sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang, kết hợp phương pháp định lượng và định tính, được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2020 với mục tiêu mô tả kết quả chất lượng phòng ngừa, KSNK và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng tại Trung tâm y tế Phú Tân giai đoạn 2016 – 2019.
Kết quả cho thấy giai đoạn 2016 – 2019 tiêu chí ở mức chất lượng khá, số điểm trung bình tăng từ 3,0 lên 3,83 điểm; Tiêu chí Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ vệ sinh tay (C4.3) giảm mức chất lượng từ tốt xuống khá; Tiêu chí Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình KSNK (C4.2) có mức chất lượng tốt; 02 tiêu chí Thiết lập và hoàn thiện hệ thống KSNK (C4.1), Giám sát, đánh giá việc triển khai KSNK (C4.4) từ mức chất lượng khá lên mức tốt; 02 tiêu chí Quản lý chất thải rắn y tế (C4.5) và Quản lý chất thải lỏng y tế (C4.6) vượt từ mức chất lượng trung bình lên chất lượng tốt. Trong thời gian tới có 04 tiêu chí có thể đạt mức chất lượng rất tốt là C4.1, C4.2, C4.4 và C4.5, có 02 tiêu chí không thể nâng mức chất lượng cao hơn là C4.3 và C4.6. Hoạt động  quản lý là yếu tố then chốt quyết định kết quả thực hiện của tiêu chí thông qua Kế hoạch cải tiến chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn. Khuyến nghị: Hằng năm Trung tâm xây dựng và ban hành Kế hoạch cải tiến chất lượng về KSNK, ưu tiên thực hiện những tiểu mục phù hợp với nguồn lực

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment