Phát triển và hoàn thiện quy trình tách chiết ADN để ứng dụng pcr xác định trực tiếp Escherichia Coli gây tiêu chảy

Phát triển và hoàn thiện quy trình tách chiết ADN để ứng dụng pcr xác định trực tiếp Escherichia Coli gây tiêu chảy Có nhiều phương pháp xác định các Escherichia  coli  gây  tiêu  chảy  (DEC).  Phương pháp định danh kinh điển sử dụng các tính chất sinh vật hóa học và ngưng kết với […]

Read More