ĐIỀU CHẾ VÀ THIẾT LẬP TẠP CHẤT ĐỐI CHIẾU A VÀ C CỦA MELOXICAM

ĐIỀU CHẾ VÀ THIẾT LẬP TẠP CHẤT ĐỐI CHIẾU A VÀ C CỦA MELOXICAM

ĐIỀU CHẾ VÀ THIẾT LẬP TẠP CHẤT ĐỐI CHIẾU A VÀ C CỦA MELOXICAM
Võ Minh Thắng1, Nguyễn Đức Tuấn2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Tạp A và tạp C có nguồn gốc từ quá trình tổng hợp meloxicam. Trong chuyên luận nguyên liệu và thành phẩm meloxicam của dược điển Việt Nam V và dược điển tham chiếu có quy định kiểm tra tạp A và tạp C. Trong danh mục chất chuẩn quốc gia vẫn chưa có tạp A và tạp C chuẩn. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu trong nước công bố quy trình điều chế tạp A và tạp C của meloxicam.

Mục tiêu: Điều chế và thiết lập tạp chất đối chiếu A và C của meloxicam.

Đối tượng và phương pháp: Tạp A được điều chế từ ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat 1,1-dioxid bằng phương pháp kết tinh với ethanol. Tạp C được tổng hợp bằng phản ứng thế SN2 giữa meloxicam và methyl iodid trong môi trường dimethyl sulfoxid/kali hydroxyd và tinh chế bằng phương pháp kết tinh trong dimethylformamid. Các sản phẩm điều chế được xác định cấu trúc bằng các kỹ thuật phổ nghiệm, định lượng bằng HPLC-PDA và thiết lập chất đối chiếu.

Kết quả: Tạp A được tinh chế với hiệu suất 87%. Tạp C được tổng hợp và tinh chế với hiệu suất 67%. Sản phẩm điều chế có hàm lượng trên 99% tính trên nguyên trạng, đủ điều kiện thiết lập chất đối chiếu.

Kết luận: Tạp A và C meloxicam đã được điều chế và thiết lập chất đối chiếu sử dụng trong kiểm tra tạp chất của meloxicam

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment