Giáo trình Xác suất thống kê – Bộ Y tế (đào tạo BSĐK)

Giáo trình Xác suất thống kê – Bộ Y tế (đào tạo BSĐK)Lời giới thiệu
Lời nói đầu
Chương 1 Xác suất
Bài 1. Tần suất
1. Tập hợp
2. Công thức đếm các mẫu (giải tích tổ hợp)
3. Tần suất
Câu hỏi lượng giá
Bài 2. Xác suất
1. Đinh nghĩa
2. Công thức tính các xác suất
Câu hỏi lượng giá.
Bài 3 Quy luật xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục
1. Hàm mật độ xác suất và hàm phân phối xác suất
2. Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên
3. Quy luật chuẩn (gauss – laplace )
4. Các quy luật khác
5. Giá trị tới hạn
Câu hỏi lượng giá
Bài 4. Quy luật xác suất của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc
1. Quy luật nhị thức – bernoulli
2. Quy luật poisson
3. Quy luật siêu bội
4. Quy luật đa thức
Câu hỏi lượng giá
Bài 5. Luật số lớn
1. Bất đẳng thức trebưseb
2. Định lý trebưsev
3. Định lý bernoulli
Chương 2 Thống kê
Bài 1. Tham số mẫu
1. Các khái niệm
2.Sắp xếp số liệu
3. Các tham số mẫu
Câu hỏi lượng giá
Bài 2. Kiểm định giả thiết thống kê
1. Giả thiết và đối giả thiết
2. Điều kiện
3. Tính giá trị của đại lượng ngẫu nhiên
4. Tra giá trị tới hạn
5. Các xác suất của bài toán kiểm định
Bài 3. So sánh phương sai, so sánh trung bình của hai biến chuẩn
1. So sánh phương sai
New Page 2 Page 1 of 4

2. So sánh hai trung bình lý thuyết
3. So sánh từng cặp
Bài 4. So sánh các trung bình các biến chuẩn, kiểm định giá trị trung bình lý thuyết
1. So sánh các trung bình các biến chuẩn (phân tích phương sai)
2. Kiểm định giá trị trung bình lý thuyết
Câu hỏi lượng giá
Bài 5. So sánh các tỷ lệ và kiểm định tính độc lập
1. Các bước
2. Các bài toán
3. Công thức tính nhanh
Câu hỏi lượng giá
Bài 6. Kiểm định quy luật xác suất của đại lượng ngẫu nhiên
1. Kiểm định quy luật nhị thức của đại lượng ngẫu nhiên x
2. Kiểm định quy luật chuẩn của đại lượng ngẫu nhiên x
Bài 7.Kiểm định giá trị của xác suất
1. Ước lượng của xác suất
2. Kiểm định hai phía
3. Kiểm định một phía
Câu hỏi lượng giá
Bài 8. Độ không xác định (entrôpi)
1. Khái niệm
2. Độ không xác định của hai phép thử
3. Khái niệm về lượng tin
Câu hỏi lượng giá
Bài 9. Phương pháp bình phương pháp bình phương bé nhất và ứng dụng
1. Bài toán
2. Lập hàm bậc nhất
3. Lập hàm bậc hai
4. Phương pháp tuyến tính hóa
Bài 10. Hệ số tương quan tuyến tính
1. Hiệp phương sai
2. Hệ số tương quan tuyến tính
Câu hỏi lượng giá
Bài tập
Rút mẫu
Xác suất
Nhị thức
Tham số mẫu ,so sánh phương sai so sánh trung bình
Kiểm định 2
Kiểm định xác suất
Độ không xác định
Tương quan
Phụ lục
Bảng 1. Hàm phân bố  của quy luật chuẩn tắc
Bảng 2. Quy luật student với n bậc tự do
Bảng 3. Quy luật 2 với n bậc tự do
Bảng 4. Quy luật fisher – snedecor
Bảng 5. Giá trị của hàm số – p*log2p
Tài liệu tham khảo….

Tải Miễn phí :  Giáo trình xác suất thống kê (Bộ Y tế, dành cho đào tạo Bác sĩ đa khoa)

Bài tập Xác suất thống kê (Đại học Y Dược tp Hồ Chí Minh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *