Giáo trình chăm sóc tích cực Oxford, Ấn bản 2

Phiên bản thứ hai được sửa đổi kỹ lưỡng của Giáo trình Hồi sức Oxford là một văn bản đa ngành toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh của quản lý chăm sóc đặc biệt dành cho người lớn. Độc đáo cuốn sách có một cách tiếp cận định hướng vấn đề cung […]

Read More

Irwin và Rippe Giáo trình Chăm sóc tích cực ICU 8e

Tập trung vào các thông tin tiên tiến, dựa trên bằng chứng trong suốt cuốn sách, phiên bản thứ tám của Irwin và Rippe’s Giáo trình Chăm sóc tích cực ICU cung cấp hướng dẫn chính thức cho nhiều bác sĩ chuyên khoa và không phải bác sĩ thực hành trong môi trường chăm sóc […]

Read More