Buồng trứng là một cơ quan có nguồn gốc bào thai rất phức tạp. Ngoài chức

năng sinh sản, buồng trứng còn là tuyến nội tiết và chịu ảnh hưởng của các tuyến

nội tiết khác đặc biệt là vùng dưới đồi và tuyến yên. Đó là cơ sở dẫn tới những rối

loạn không hồi phục, mà từ đó phát triển thành bệnh lý, đặc biệt là sự hình thành

các khối u. Chính vì vậy mà các u buồng trứng không chỉ phức tạp trong cơ chế

sinh bệnh và biểu hiện đa dạng về mặt hình thái hơn bất kỳ mô tạng nào khác

trong cơ thể người mà còn phức tạp về định typ mô học cũng như tiên lượng bệnh

và cũng chỉ trong phân loại u buồng trứng mới có khái niệm u biểu mô ác tính giới

hạn ( hay u giáp biên). ở Việt nam, ung thư buồng trứng xếp hàng thứ 3 các ung

thư ở phụ nữ. Theo ghi nhận ung thư của Nguyễn Bá Đức giai đoạn 2001-2004, tại

5 tỉnh thành, UTBT đứng hàng từ thứ 5 đến thứ 12 trong tổng số các ung thư và là

một trong bảy loại ung thư thường gặp nhât ở trẻ em. Theo thống kê dịch tễ học

của TCYTTG, UTBT chiếm 30%, đứng thứ 6 trong tổng số các ung thư sinh dục

nữ và có 90% các UTBT là UTBM. Hiện có nhiều phương pháp chẩn đoán u

buồng trứng, nhưng chẩn đoán MBH luôn được coi là tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên,

khác với các ung thư của các mô, tạng khác, ngay trong chẩn đoán MBH trên các

mảnh cắt từ mô u ở một số trường hợp vẫn chưa đưa ra được chẩn đoán xác định:

có hay không có ung thư. Những trường hợp này thường gây ra những chẩn đoán

trái ngược nhau giữa các nhà bệnh học và sự bất đồng ý kiến giữa các nhà bệnh

học với các nhà lâm sàng sản phụ khoa. Hầu hết các trường hợp như vậy rơi vào

nhóm u nằm ở ranh giới của lành tính và ác tính (u giáp biên). Ngày nay, mặc dù

còn tồn tại nhiều hệ thống thuật ngữ và phân loại mô học khác nhau đang cùng

đựoc sử dụng. Nhưng nhờ có nhiều tiến bộ về phôi thai học, miễn dịch học, sinh

học phân tử và gen học nên các phân loại mô học ngày càng chi tiết hơn đã phản

ánh được nguồn gốc, bản chất hình thái của tế bào u cũng như đánh giá tiên lượng

bệnh tốt hơn, đặc biệt là phân loại của TCYTTG năm 2003.

 ở Việt nam, tuy có nhiều công trình nghiên cứu về u buồng trứng song hầu

hết tập trung ở lĩnh vực lâm sàng mà còn có ít các công trình nghiên cứu về hình

thái học, đặc biệt là chưa có công trình nào nghiên cứu về hình thái học các u buồng trứng giáp biên. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên

cứu đề tài này nhằm các mục tiêu sau:

1. Xác định đặc điểm hình thái học của các loại u biểu mô buồng trứng. 

2. Nhận xét sự bộc lộ của một số dấu ấn miễn dịch trong các ung thư biểu

mô buồng trứng.

những đóng góp của Luận án

1. Đây là một tài liệu đầy đủ và toàn diện về hình thái  đại thể của các u biểu mô

buồng trứng (kèm ảnh minh họa) bằng tiếng Việt.

2. Là tài liệu nghiên cứu đầy đủ nhất về hình thái mô bệnh học của các u biểu mô

buồng trứng giáp biên ở Miền Bắc Việt Nam.

Bố cục của Luận án

Luận án dày 154 trang, gồm các phần: Đặt vấn đề: 2 trang, tổng quan tài

liệu: 35 trang, đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 7 trang, kết quả nghiên cứu:

60 trang, bàn luận: 47 trang, kết luận: 2 trang và một số kiến nghị. Có 29 bảng, 2

biểu đồ, 68 ảnh đại thể và vi thể minh hoạ và 134 tài liệu tham khảo (26 tài liệu

tiếng Việt, 108 tài liệu tiếng Anh).

   
LATS YHN 0012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *