Hồi quy tuyến tính số lượng tế bào lympho T CD4+ từ các thông số huyết học ngoại vi ở người nhiễm HIV

Hồi quy tuyến tính số lượng tế bào lympho T CD4+ từ các thông số huyết học ngoại vi ở người nhiễm HIV

Tên bài báo:Hồi quy tuyến tính số lượng tế bào lympho T CD4+ từ các thông số huyết học ngoại vi ở người nhiễm HIV

Tác giả:    Nguyễn Lô, Nguyễn Ngọc Minh

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2004    Số:    497            Trang:    43-46

Tóm tắt:    

Một thử nghiệm tiền cứu, mù đôi, thiết kế kiểu nửa dọc được thực hiện tại TP. Huế và Hải Phòng từ 1999-2003, 140 BN được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 35 BN. Kết quả: trong các thông số của huyết đồ, số lượng tế bào T CD4+ ở người nhiễm HIV chỉ có tương quan chặt chẽ với số tế bào lympho trong công thức máu. Sử dụng phương trình hồi quy tuyến tính đơn biến để ước lượng số tế bào T CD4+ từ số tế bào lympho trong công thức máu. Các thông số khác của huyết đồ như nồng độ hemoglobin máu, số lượng bạch cầu chung, số lượng tiểu cầu, có tương quan yếu hay rất yếu, không thể dùng để ước lượng số tế bào T CD4+ được. Kết quả này không chỉ có ý nghĩa thống kê mà còn phù hợp với cơ chế sinh bệnh của quá trình nhiễm HIV.

Hồi quy tuyến tính số lượng tế bào lympho T CD4+ từ các thông số huyết học ngoại vi ở người nhiễm HIV

Leave a Comment