Khảo sát sự hiện diện của proliferating cell nuclear antigen và alpha smooth muscle actin trên tế bào khe ống thận

Khảo sát sự hiện diện của proliferating cell nuclear antigen và alpha smooth muscle actin trên tế bào khe ống thận

Khảo sát sự hiện diện của proliferating cell nuclear antigen và alpha smooth muscle actin trên tế bào khe ống thận ở bệnh nhân thảI loại thận ghép cấp 
LÊ VIỆT THẮNG, Bệnh viện 103, Học viện Quân y
TAGUCHI TAKASHI, Trường Đại học Y khoa Nagasaki, Nhật Bản
TÓM TẮT
Nghiên cứu 22 bệnh nhân ghép thận được sinh thiết để chẩn đoán mức độ tính chất thải loại theo Banff 1997. 
Nhuộm  hoá  mô  miễn  dịch  với  proliferating  cell  nuclear antigen:  PCNA  (phát  hiện  tế  bào  tăng  sinh)  và  alpha smooth muscle actin:  -SMA (phát hiện nguyên bào sợi cơ).  Kết  quả  cho  thấy:  có  15  bệnh  nhân  thải  loại  thận ghép  cấp,  nhóm  này  có  tăng  creatinin  máu  và  protein niệu  so  với  nhóm bệnh  nhân  ghép  thận  không  có  thải loại có ý nghĩa thống kê p < 0,05. Số lượng tế bào khe ống thận dương tính với PCNA, và  -SMA  ở mô thận có 
thải  ghép  cấp  tăng  có  ý  nghĩa  thống  kê  so  với  nhóm bệnh  nhân  không  thải  ghép  (p<  0,001).  Có  sự  tương quan thuận giữa số lượng tế bào dương tính với PCNA với số lượng tế bào dương tính với  -SMA (r= 0,48, p < 0,01) ở bệnh nhân thải ghép cấp. Sự xuất hiện PCNA và -SMA  ở khe ống thận có thể là những yếu tố đánh giá sớm thải ghép cấp tính

 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment