KHảO SáT THựC TRạNG NGUồN NHÂN LựC NGàNH Y Tế CÔNG LậP TOàN QUốC NĂM 2009-2010

KHảO SáT THựC TRạNG NGUồN NHÂN LựC NGàNH Y Tế CÔNG LậP TOàN QUốC NĂM 2009-2010

KHảO SáT THựC TRạNG NGUồN NHÂN LựC NGàNH Y Tế CÔNG LậP TOàN QUốC NĂM 2009-2010

Nguyễn Tuấn Hưng –  Bộ Y tế
Đặt vấn đề
Công  tác  phát  triển  nhân  lực  y  tế  trong  thời  gian qua đã  đạt được những thành tựu đáng kể. Số lượng cán bộ trên 10 000 dân tăng từ 29,2 năm 2001 lên 34,7 năm 2008. Chỉ số CBYT trên 10 000 dân là 6,5 đối với bác sỹ, 10,4 đối với điều dưỡng và hộ sinh và 1,2 đối với dược sỹ đại học trở lên. Ngoài ra Việt Nam còn có 5,7 y sỹ/10 000 dân phục vụ chủ yếu ở tuyến xã.Về chất lượng nhân lực y tế, nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng nhân lực y tế cũng được ghi  nhận như số lượng CBYT được đào tạo nâng cao trình độ ở bậc sau đại học, hệ thống  đào tạo được mở rộng và nâng cao chất  lượng,  nhiều  chính  sách  được  ban  hành  nhằmnâng cao chất lượng nhân lực y tế như chính sách cử tuyển đào tạo nhân lực cho vùng  núi, vùng khó khăn, chính sách  đào  tạo  liên  tục,  chính  sách luân  chuyển cán bộ nâng cao chất lượng KCB.
Bài toán nhân lực đang là một thách thức lớn đối với ngành y  tế. Chúng  tôi thực  hiện  “Khảo sát  thực  trạng nguồn nhân lực ngành y tế công lập toàn quôc năm 2009 -2010”nhằm mục tiêu
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment