KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI 11 CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI 11 CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI 11 CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2016 – 2017
Nguyễn Phục Hưng1; Nguyễn Minh Chính2; Võ Thị Mỹ Hương1
TÓM TẮT
Mục tiêu: cải tiến thực hành kê đơn thuốc là điều kiện tiên quyết cho công tác quản lý y tế nhằm mang lại hiệu quả điều trị và tài chính tốt nhất. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mô hình kê đơn trong hệ thống bảo hiểm y tế. Đối tượng và phương pháp: thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 4.046 đơn thuốc được thu thập tại 11 cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 – 2017. Kết quả: tỷ lệ đơn thuốc ghi đủ, rõ ràng các mục in và đúng yêu cầu đối với trẻ < 72 tháng tuổi theo Thông tư số 05/2016/TT-BYT ngày 29 – 02 – 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế là 100%; ghi chính xác địa chỉ đạt mức thấp hơn (88,3%). Các bác sỹ đều thực hiện tốt quy định về sửa chữa và ký tên trong đơn thuốc. Nội dung đơn thuốc tuân thủ quy định ghi tên thuốc, nồng độ/hàm lượng, số lượng, liều dùng, đường dùng, thời điểm dùng của mỗi loại thuốc đạt tỷ lệ 89,8%. Kết luận: tỷ lệ đơn thuốc ghi đủ, rõ ràng các mục in và đúng yêu cầu đối với trẻ < 72 tháng tuổi là 100%, tỷ lệ đơn thuốc đúng quy định sửa chữa và ký, ghi họ tên bác sỹ 100%, tỷ lệ đơn thuốc ghi đầy đủ hướng dẫn dùng thuốc 89,8% và ghi đúng số lượng thuốc gây nghiện 100%.

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI 11 CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

Leave a Comment