KIỂM SOÁT PHÓNG THÍCH NANO-GRAPHENE OXIDE ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CHO CÁC BĂNG GẠC KHÁNG KHUẨN

KIỂM SOÁT PHÓNG THÍCH NANO-GRAPHENE OXIDE ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CHO CÁC BĂNG GẠC KHÁNG KHUẨN

KIỂM SOÁT PHÓNG THÍCH NANO-GRAPHENE OXIDE ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CHO CÁC BĂNG GẠC KHÁNG KHUẨN
Nguyễn Trung Hiếu1, Er-Yuan Chuang2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Graphene và họ graphene gần đây được nghiên cứu rộng rãi như một vật liệu sinh học lý tưởng cho các ứng dụng kỹ thuật mô và vận chuyển thuốc. Nhờ các đặc tính cơ sinh học tuyệt vời mà chúng có thể khắc phục những hạn chế của các giải pháp hiện tại dùng gạc vết thương dựa trên hydrogel và đáp ứng các yêu cầu chữa lành vết thương mãn tính của gạc kháng khuẩn.

Mục tiêu: Tìm ra một phương pháp khả thi để tẩm và kiểm soát phóng thích các hạt nano-graphene oxide (GO) từ màng liên kết chéo genipin – gelatin ứng dụng làm gạc vết thương kháng khuẩn.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Dung dịch tiền gel gelatin – GO được pha ở các nồng độ định trước và được gel hóa bởi các nồng độ genipin (Gp) khác nhau. Sản phẩm nano gel tạo ra được đánh giá khả năng hấp thụ nước, tỷ lệ thoát hơi nước, các nghiên cứu in vitro về khả năng tương thích sinh học, kháng khuẩn, chữa lành vết thương. Bên cạnh đó, khả năng giải phóng GO cùng với tốc độ phân hủy của tấm nano gel cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng cho ứng dụng tiềm năng của băng gạc kháng khuẩn.

Kết quả: Các tấm nano gel tạo ra có khả năng kiểm soát phóng thích GO tùy thuộc vào nồng độ Gp và nồng độ enzym mô phỏng môi trường vết thương. Ngoài ra, các hạt GO phóng thích từ tấm nano gel có hoạt tính kháng khuẩn chống lại Staphylococcus aureus và Pseudomonas aeruginosa thông qua các cạnh sắc và cơ chế bao bọc của GO, đồng thời thúc đẩy sự lấp đầy các nguyên bào sợi ở người thuận lợi cho quá trình liền vết thương mạn tính.

Kết luận: Chúng tôi tin rằng việc kết hợp nano GO vào gelatin được gel hóa bởi Gp sẽ là một chiến lược khả thi để phát triển băng gạc vết thương đa chức năng cho các yêu cầu chữa lành vết thương mãn tính.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment