Kiến thức thái độ thực hành của người dân về bệnh tay chân miệng tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, năm 2013

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 400 hộ gia đình được thực hiện tại 2 xã Sơn Thịnh và Đồng Khê, huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái năm 2013. Mục tiêu nhằm mô tả kiến thức, thái độ và thực hành của người dân về bệnh tiêu chảy cấp. Kết quả cho thấy có 90,5% đối tượng nghiên cứu biết tới bệnh tiêu chảy cấp, trong đó có: 81,5% biết tiêu chảy cấp có triệu chứng đi ngoài nhiều lần trong ngày, phân nhiều nước. Tuy nhiên chỉ có 44,5% cho là cần phải cách ly bệnh nhân; 93,7% cho rằng đây là bệnh có thể phòng ngừa được và tỷ lệ trả lời phòng ngừa bằng ăn chín uống sôi là cao nhất (86,7%). Có 3,3% trong số 400 hộ gia đình nghiên cứu có người nhà mắc tiêu chảy cấp trong năm và trong số này có 41,7% đã đưa người nhà đến cơ sở y tế điều trị
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC BẢNG
ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………… 1
CHƢƠNG 1.
TỔNG QUAN TÀI LIỆU ……………………………………………….. 3
1.1.
Đại cƣơng về bệnh tay chân miệng. ………………………………………….. 3
1.1.1.
Tác nhân gây bệnh. …………………………………………………………… 3
1.1.2.
Cơ chế bệnh sinh. ……………………………………………………………… 4
1.1.3.
Quá trình dịch…………………………………………………………………… 4
1.1.4.
Điều trị. …………………………………………………………………………… 5
1.1.5.
Biện pháp dự phòng. …………………………………………………………. 6
1.2.
Tình hình mắc bệnh tay chân miệng. ………………………………………… 7
1.2.1.
Tình hình mắc bệnh tay chân miệng trên thế giới. ………………… 7
1.2.2.
Tình hình mắc bệnh tay chân miệng ở Việt Nam. …………………. 9
1.3.
Một số nghiên cứu về kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh tay chân
miệng.. …………………………………………………………………………………………… 11
1.3.1.
Một số nghiên cứu về kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống
bệnh tay chân miệng trên thế giới. …………………………………………………. 11
1.3.2.
Một số nghiên cứu về kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống
bệnh tay chân miệng ở Việt Nam…………………………………………………… 13
CHƢƠNG 2.
ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……….. 17
2.1.
Thời gian và địa điểm nghiên cứu. ………………………………………….. 17
2.2.
Đối tƣợng nghiên cứu……………………………………………………………. 17
2.3.
Thiết kế nghiên cứu. ……………………………………………………………… 17
2.4.
Cỡ mẫu và cách chọn mẫu……………………………………………………… 18
2.5.
Biến số và chỉ số nghiên cứu………………………………………………….. 19
2.6.
Kỹ thuật thu thập thông tin…………………………………………………….. 22
2.7.
Xử lý và phân tích số liệu………………………………………………………. 23
2.8.
Tiêu chuẩn đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành. …………………… 24
2.9. Sai số và cách khắc phục…………………………………………………………… 25
2.10. Đạo đức nghiên cứu. ……………………………………………………………….. 26
CHƢƠNG 3.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………………. 27
3.1.
Thông tin chung về đối tƣợng và hộ gia đình nghiên cứu. …………. 27
3.2.
Kiến thức, thái độ, thực hành của ngƣời dân về bệnh tay chân
miệng.. …………………………………………………………………………………………… 28
3.3.
Mối liên quan giữa một số yếu tố với kiến thức, thái độ, thực
hành… …………………………………………………………………………………………… 36
CHƢƠNG 4.
BÀN LUẬN ………………………………………………………………… 43
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………….. 54
KHUYẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………… 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1.1: Số trƣờng hợp mắc bệnh TCM từ 2006 – 2011 …………………….. 11
Biểu đồ 3.1: Kiến thức về khái niệm bệnh TCM…………………………………….. 28
Biểu đồ 3.2: Kiến thức về đƣờng lây truyền bệnh TCM ………………………….. 29
Biểu đồ 3.3: Kiến thức về mùa hay mắc bệnh TCM ……………………………….. 29
Biểu đồ 3.4: Kiến thức về đối tƣợng dễ mắc bệnh TCM………………………….. 30
Biểu đồ 3.5: Kiến thức về biểu hiện bệnh TCM ……………………………………… 31
Biểu đồ 3.6: Kiến thức về biện pháp phòng ngừa bệnh TCM …………………… 31
Biểu đồ 3.7: Mức độ kiến thức về bệnh TCM ………………………………………… 32
Biểu đồ 3.8: Thái độ về mức độ nguy hiểm của bệnh TCM……………………… 33
Biểu đồ 3.9: Thái độ về bệnh TCM ………………………………………………………. 34
Biểu đồ 3.10: Thực hành các biện pháp phòng chống bệnh TCM …………….. 35
Biểu đồ 3.11: Thực hành phòng chống bệnh TCM………………………………….. 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *