KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CHĂM SÓC TRẺ BỆNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI BỊ TIÊU CHẢY CẤP

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CHĂM SÓC TRẺ BỆNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI BỊ TIÊU CHẢY CẤP

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CHĂM SÓC TRẺ BỆNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI BỊ TIÊU CHẢY CẤP ĐlỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2016 .Nghiên cúu mô tả cắt ngang 220 bà mẹ có con duới 5 tuồi bị tiêu chảy điều trị nội trú tại Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc nam 2016 cho thấy: 90%, 85,5% và 77,3% bà mẹ biết đúng nhung không đầy đủ về dấu hiệu, nguyên nhân, cách phòng bệnh tiêu chảy. 44,5% bà mẹ cho trẻ ăn kiêng. 50,9% và 27,7% các bà mẹ cho trẻ ăn như bình thuờng và ăn tăng hơn. 66,8%; 7ị,4% và 22,7% bà mẹ thục hành cho uống ORS, uống kháng sinh, uống thuốc nam tại nhà khi trẻ bị tiêu chảy cấp. 55,0%; 68,6% và 76,8% bà mẹ có mức độ thực hành cho trẻ bú, uống và ăn đúng khi trẻ TC

ở tỉnh Vinh Phúc, chưa có nghiên cứu hay khảo sát nào nhằm tìm hiểu kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh tiêu chảy đối với trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chảy điều trị tại bệnh viện. Chúng tội tiến hành nghiên cứu đề tài nhăm mục tiêu: Tìm hiểu kiến thúc, thụx: hành vê bệnh tiêu chảy của bà mẹ có con duới 5 tuổi bị tiêu chảy điệu trị nội trú tại Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc năm 2016.
NGUYỄN VIÉT SƠN, HOÀNG NĂNG TRỌNG, PHẠM THỊ DUNG, PHẠM THỊ KIẺU CHINH Trữòng Đại học Y Dược Thái Bình
ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
1.    Đối tữợng nghiên cứu
Tiêu chuẩn lựa chọn
+ Tất cả các bà mẹ trực tiếp chăm sóc bệnh nhi từ 1 tháng đến 60 tháng tuổi nhập viện trong vònq 48 giờ, được chẩn đoán xác định là tiêu chày cấp đieu trị tại khoa Nội Nhi, khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc.
Tiêu chuần loại trừ
+ Bà mẹ có trế mắc các bệnh lý phối hợp nặng, bà mẹ từ chối tham gia nghiên cứu.
2.    Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Mô tả căt ngang.
Phương pháp xử lý và phân tích só liệu: Sử dụng chương trình EPI DATA 3.1 để nhập liệu. Dùng phần mềm SPSS 16.0 để phân tích số liệu với các test thống kê suy luận.

 

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CHĂM SÓC TRẺ BỆNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI BỊ TIÊU CHẢY CẤP

Leave a Comment