KIếN THứC, THựC HàNH Về PHòNG, CHốNG HIV/AIDS CủA CÔNG NHÂN TạI CÔNG TY THAN NúI BéO, QUảNG NINH, NĂM 2011

KIếN THứC, THựC HàNH Về PHòNG, CHốNG HIV/AIDS CủA CÔNG NHÂN TạI CÔNG TY THAN NúI BéO, QUảNG NINH, NĂM 2011

KIếN THứC, THựC HàNH Về PHòNG, CHốNG HIV/AIDS CủA CÔNG NHÂN TạI CÔNG TY THAN NúI BéO, QUảNG NINH, NĂM 2011

Đào Huệ Lan, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Minh Tuấn
TóM TắT
Đề tàinghiên cứu khoa học: “Kiến thức, thực hành về phòng chống HIV/AIDS của công nhân tại Công ty than  Núi Béo Quảng Ninh, năm 2011”. Nhằm mô tả kiến  thức  và  hành  vi  thực  hành  về  phòng  chống HIV/AIDS  của  công  nhân  tại  Công  ty  than  Núi  Béo Quảng  Ninh  năm  2011.  Thiết  kế  nghiên cứu  theo phương  pháp  dịch  tễ  học  thống  kê  mô  tả,  kỹ  thuật điều tra cắt ngang có phân tích kết hợp định lượng và định tính.  Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chỉ trên một nửa  công  nhân  (54,9%)  có  kiến  thức  chung  về HIV/AIDS  đạt  yêu  cầu.  Hầu  hết  (99,5%)  công  nhân cho  rằng  quan  hệ  tình  dục  theo  đường  hậu  môn  ít nguy hiểm nhất trong 5 đường lây cơ bản. Tỷ lệ thực hành của công nhân chưa đạt lên tới 79,5%. Trên 1/3 công nhân có QHTD trước hôn nhân. Có tới 74% nam công  nhân  trả  lời  đã  từng  QHTD  với  gái mại  dâm (GMD), trong số đó có tới gần một nửa (44,5%) không sử dụng bao cao su (BCS)
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment