MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA GÓC XOAY VÀ VẬN ĐỘNG XOẮN THẤT TRÁI TRÊN SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ 3D VỚI PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TÍNH

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA GÓC XOAY VÀ VẬN ĐỘNG XOẮN THẤT TRÁI TRÊN SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ 3D VỚI PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TÍNH

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA GÓC XOAY VÀ VẬN ĐỘNG XOẮN THẤT TRÁI TRÊN SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ 3D VỚI PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TÍNH
Nguyễn Kiều Ly1, Đỗ Văn Chiến1
Phạm Thái Giang1, Phạm Nguyên Sơn1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá mối tương quan giữa góc xoay và vận động xoắn của thất trái bằng siêu âm đánh dấu mô 3D với phân suất tống máu thất trái (left ventricular ejection fraction – LVEF) ở bệnh nhân (BN) suy tim mạn tính. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang có so sánh với nhóm chứng, được thực hiện trên 110 BN suy tim mạn tính được điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 01/2018 – 10/2020. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm BN suy tim 65,82 ± 11,77 năm, nam giới chiếm 66,36%, đường kính thất trái cuối tâm trương (Dd) là 52,7 ± 9,0 mm, LVEF trung bình: 40,06 ± 14,5%. Ở nhóm suy tim chung: Góc xoay và vận động xoắn có tương quan vừa với LVEF trên siêu âm tim 3D (r = 0,56 và 0,62; p < 0,001). Ở BN suy tim LVEF < 50% mối tương quan giữa góc xoay và LVEF là nghịch vừa (r = -0,47; p < 0,001), giữa vận động xoắn và LVEF là thuận vừa (r = 0,51; p < 0,001). Kết luận: Có mối tương quan thuận chặt giữa góc xoay và vận động xoắn thất trái với LVEF. Tương quan giữa góc xoay và vận động xoắn thất trái với phân suất tống máu, nhóm suy tim phân suất tống máu bảo tồn yếu hơn so với nhóm suy tim phân suất tống máu giảm.

Trong thực hành lâm sàng, LVEF dựa trên siêu âm tim là thông số thể hiện chức năng co bóp của thất trái và là yếu tố tiên lượng quan trọng của nhiều bệnh lý tim mạch [1]. Cách đánh giá LVEF trên siêu âm tim thường dựa vào phương pháp Teichholz hoặc Simpson.
Trong những năm gần đây, siêu âm đánh dấu mô 2D và 3D đã nổi lên như một phương pháp mới, hiệu quả hơn, cho phép đánh giá chính xác các thông số biến dạng thất trái theo các hướng dọc, bán kính, chu vi, diện tích, đặc biệt giúp đánh giá khá chính xác góc xoay và vận động xoắn của thất trái [2, 3]. Trong đó, siêu âm tim đánh dấu mô 3D là phương pháp mới, đánh giá được các thông số biến dạng trong không gian 3 chiều, khắc phục được các nhược điểm của siêu âm tim đánh dấu mô 2D [4]. Những thông số đo được bằng siêu âm tim đánh dấu mô 3D ngày càng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chức năng co bóp của thất trái.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment