Nghiên cứu phân lập, tinh chế, thiết lập chất chuẩn để định tính, định lượng một số lignan trong quả của chi Cleistanthus, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)

Tác giả:

 Nguyễn Lâm Hồng

Chuyên ngành:

  / Khoa học sức khoẻ / Dược học

Nguồn phát hành:

 Đại học Dược Hà Nội

Sơ lược:

THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN
Tên luận án: Nghiên cứu phân lập, tinh chế, thiết lập chất chuẩn để định tính, định lượng một số lignan trong quả của chi Cleistanthus, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)

Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất

Liên Hệ: 0932716617 (zalo) – https://www.facebook.com/HMU.EDU/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *