Nghiên cứu ảnh hưởng của dihydro artemisinin lên phản xạ có điều kiện ở chuột thực nghiệm

Nghiên cứu ảnh hưởng của dihydro artemisinin lên phản xạ có điều kiện ở chuột thực nghiệm

Tên bài báo:Nghiên cứu ảnh hưởng của dihydro artemisinin lên phản xạ có điều kiện ở chuột thực nghiệm

Tác giả:    Nguyễn Xuân Trường, Lê Văn Sơn

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2001    Số:    12    Tập:    308    Trang:    24-26

Tóm tắt:    Nc ảnh hưởng của DHA liều cao. Theo dõi phản xạ tìm thức ăn trong mê lộ, phản xạ vận động tự vệ có điều kiện ở chuột cống trắng thấy: uống dihydroartemisini liều 50 mg/kg/ngày với chuột cống trắng và liều 100 mg/kg/ngày với chuột nhắt trắng, mỗi đợt uống 5 ngày, uống liên tục trong 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 3 ngày đã không làm ảnh hưởng đến tốc độ hình thành phản xạ có điều kiện, thời gian phản xạ và quá trình dập tắt phản xạ có điều kiện ở các động vật thí nghiệm

Nghiên cứu ảnh hưởng của dihydro artemisinin lên phản xạ có điều kiện ở chuột thực nghiệm

Leave a Comment