NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA pH DUNG DỊCH ĐỆM VÀ NỒNG ĐỘ SUDAN B ĐỐI VỚI PHẢN ỨNG NHUỘM LIPID BẠCH CẦU NGƯỜI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA pH DUNG DỊCH ĐỆM VÀ NỒNG ĐỘ SUDAN B ĐỐI VỚI PHẢN ỨNG NHUỘM LIPID BẠCH CẦU NGƯỜI

 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA pH DUNG DỊCH ĐỆM VÀ NỒNG ĐỘ SUDAN B ĐỐI VỚI PHẢN ỨNG NHUỘM LIPID BẠCH CẦU NGƯỜI

Trần Văn Tính*
TÓM TẮT
Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình nhuộm màu lipid bạch cầu người bằng sudan B. Quy hoạch hóa thực nghiệm theo mô hình mặt hai nhân tố: pH (X
1) và nồng độ sudan B (X2); hàm mục tiêu là điểm nhuộm lipid (Y) bằng phần mềm Modde 5.0. Phương trình hồi quy thu được: Y = 362,7 + 5,2 x X1  -10.5x X2  –  26,3 x X12 (R2= 0,985 với p > 0,95) và điều kiện nhuộm tối ưu: Nồng độ sudan B là 0,20% pha trong dung dịch đệm với pH = 7,42. Hiệu suất nhuộm tốt nhất trong đ iều kiện tối ưu tìm được 95,10 ± 1,0% (p = 0,95)

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment