NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN 

Nguyễn ThịLý*; Hoàng Đình Anh*; Nguyễn Minh Hải* 
Nguyễn Tiến Dũng*; Phạm ThịDiệu Hương* 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: khảo sát biến đổi hình thái, chức năng thất trái và mối liên quan các chỉsốnày với một sốthông sốcận lâm sàng và lâm sàng ởbệnh nhân sau ghép thận. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:93 bệnh nhân sau ghép thận được khám lâm sàng, xét nghiệm máu, xác định nồng  độthuốc  ức chếmiễn dịch, siêu âm tim (2D, TM, Doppler)  đánh giá hình thái và chức năng thất trái.  Kết quả: tuổi trung bình bệnh nhân 38,09 ± 9,9. ChỉsốIVSd, LVPWd tăng hơn bình thường (38,7% và 36,6%), tỷlệdày thất trái 33,3%. Các thông sốFs%, EF%  đều trong giới hạn bình thường. Doppler mô cho thấy có 18,7% bệnh nhân sóng Sm < 8 cm/s và sóng Em < 10 cm/s với tỷlệ45,2%. Các thông sốsiêu âm trước và sau 12 tháng ghép thận tương ứng: 
IVSd 9,44 ± 1,29 và 8,73 ± 1,28 mm; LVPWd: 9,55 ± 1,29 và 8,89 ± 1,29 mm; EF: 67,37 ± 7,78 và 70,76 ± 6,0%; LVMI: 111,36 ± 31,33 và 99,73 ± 27,46 g/m2. ChỉsốLVMI nhóm có thời gian lọc máu > 12 tháng so với < 12 tháng: 98,53 ± 26,79 so với 113,48 ± 31,43 g/m2. LVMI tương quan với nồng độcreatinin và nồng độthuốc cyclosporin A với r = 0,4 và 0,7. Kết luận: dày thất trái  có  tỷ lệ 33,3%.  Biến  đổi  chức  năng  thất  trái  trên  Doppler  mô:  giảm  chức  năng  tâm  thu 18,7%, rối loạn chức năng tâm trương 45,2%. IVSd, LVPWd, EF%, LVMI  ởnhóm có thời gian sau ghép > 12 tháng cải thiện tốt hơn nhóm có thời gian sau ghép < 12 tháng, IVSd, LVMI  ởnhóm có thời gian lọc máu > 12 tháng dày hơn nhóm lọc máu trước ghép < 12 tháng. LVMI tương quan thuận với nồng độcreatinin và cyclosporin A huyết thanh. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment