Nghiên cứu chỉ số free – βhCG, PAPP – Avà khoảng sáng sau gáy của thai từ 11 tuần đến 13 tuần 06 ngày

Nghiên cứu chỉ số free – βhCG, PAPP – Avà khoảng sáng sau gáy của thai từ 11 tuần đến 13 tuần 06 ngày

Nghiên cứu chỉ số free – βhCG, PAPP – Avà khoảng sáng sau gáy của thai từ 11 tuần đến 13 tuần 06 ngày
Nguyễn Hải Long, Trần Danh Cường, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Sỹ Cường
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Khoảng sáng sau gáy (NT, PAPP – A và free β – hCG) thường được sử dụng để chẩn đoán nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi ở tuổi thai từ 11 tuần đến 13 tuần 06 ngày, tương ứng với chiều dài đầu mông thai nhi (CRL) trong khoảng 45 – 84 mm. Xây dựng các giá trị bách phân vị 5, 50, 95 của NT ở các thai nhi bình thường tại Việt Nam. Nghiên cứu cắt ngang trên 2604 thai phụ mang đơn thai, loại trừ những trường hợp bất thường hình thái thai nhi và bất thường nhiễm sắc thể. Siêu âm lấy giá trị NT và CRL, làm xét nghiệm thường quy PAPP – A và free β – hCG ở tuổi thai từ 11 tuần đến 13 tuần 06 ngày. Tính giá trị trung bình, xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính của NT, PAPP – A, free β – hCG theo CRL. Giá trị trungbình của CRL là: 61,09 ± 7,16 mm. Phương trình tuyến tính NT = 0,342+ CRLx 0,015 (với R2 = 0,076), PAPP – A = 104.579x CRL – 2555.937 (với R2= 0,107), free β – hCG = 114.117 – 0,718x CRL ( với R2 = 0,011).Đường cong bách phân vị của NT, PAPP – A, free β – hCG được xây dựng theo giá trị của CRL. Có mối tương quan tuyến tính giữa NT, PAPP – A, free β – hCG với CRL. Đường cong bách phân vị của NT, PAPP – A, free β – hCG theo CRL đối với thai bình thường được xây dựng ở Việt Nam có thể được sử dụng trong chẩn đoán vàsàng lọc trước sinh thai nhi.

Nghiên cứu chỉ số free – βhCG, PAPP – Avà khoảng sáng sau gáy của thai từ 11 tuần đến 13 tuần 06 ngày

Leave a Comment