Nghiên cứu đặc điểm hs-CRP, procalcitonin, interleukin-6 trong viêm phổi nặng do vi rút ở trẻ em dưới 5 tuổi

Nghiên cứu đặc điểm hs-CRP, procalcitonin, interleukin-6 trong viêm phổi nặng do vi rút ở trẻ em dưới 5 tuổi

Nghiên cứu đặc điểm hs-CRP, procalcitonin, interleukin-6 trong viêm phổi nặng do vi rút ở trẻ em dưới 5 tuổi
Nguyễn Thị Ngọc Trân

 Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá mối liên quan giữa hs-CRP, Procalcitonin, Interleukin-6 và căn nguyên vi rút trong viêm phổi nặng do vi rút trẻ em dưới 5 tuổi. Đối tượng: 202 bệnh nhi từ 1 tháng đến dưới 5 tuổi được chẩn đoán xác định viêm phổi nặng do vi rút theo tiêu chuẩn của WHO-2013 điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 2/2015 đến 2/2017. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Mô tả 202 bệnh nhân mắc viêm phổi nặng do vi rút cho thấy 149 bệnh nhân mắc đơn nhiễm vi rút và 53 bệnh nhân đồng nhiễm vi rút, vi khuẩn. Chỉ số hs-CRP 4,2 (0,1-273), PCT 0,5 (0,01-44,0) và IL-6 là 5,7 (0-500). Phân biệt giữa viêm phổi do vi rút đơn thuần và đồng nhiễm của hs-CRP tại giá trị cut-off 5,06 mg/ml có Se 60,38% và Sp 60,40%; của PCT tại giá trị cut-off 2,1 ng/ml có Se 45,28% và Sp 82,55%. AUC của hs-CRP là 0,6114 với 95% CI là 0,52 – 0,70; của PCT là 0,6582 với 95% CI là 0,57 – 0,75. Hs-CRP có tương quan thuận với PCT, IL-6 ; PCT có mối tương quan thuận với IL-6. Kết luận: Hs-CRP, PCT có khả năng phân biệt viêm phổi do vi rút đơn thuần và đồng nhiễm với Se và Sp khác nhau. Hs-CRP, PCT và IL-6 có mối tương quan.

Nghiên cứu đặc điểm hs-CRP, procalcitonin, interleukin-6 trong viêm phổi nặng do vi rút ở trẻ em dưới 5 tuổi

Leave a Comment