Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị viêm nha chu trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có hỗ trợ laser diode

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị viêm nha chu trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có hỗ trợ laser diode

 
10:01 AM 15/03/2022

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị viêm nha chu trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có hỗ trợ laser diode

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt

Mã số: 62720601

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Minh

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Tạ Anh Tuấn

2. GS.TS. Hoàng Tử Hùng

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam áp dụng laser diode 810nm trong  đánh giá hiệu quả điều trị viêm nha chu mức độ nhẹ và trung bình ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2.

2. Nghiên cứu can thiệp có đối chứng với cở mẫu đủ lớn cho thấy: điều trị viêm nha chu ở bệnh nhân đái tháo đường giúp cải thiện đáng kể sức khỏe nha chu và góp phần giảm đường huyết (HbA1c) ở bệnh nhân đái tháo đường.

3. Phác đồ điều trị viêm nha chu có hỗ trợ laser diode 810nm: công suất 1,5W, chế độ xung (tần số 20Hz, chiều dài xung 20ms), công suất 15J/cm2, thời gian chiếu 10 giây trong túi nha chu và 5 giây cho viêm lợi áp dụng trong nghiên cứu cho thấy hiệu quả và an toàn.

4. Nghiên cứu đi sâu vào xét nghiệm các yếu tố miễn dịch viêm (CRP, TNF-α, IL-1β, IL-6), đặc biệt là các cytokine viêm. Nghiên cứu sử dụng phương pháp xét nghiệm hiện đại, giúp đánh giá những thay đổi rất nhỏ ở mức ng/mL các cytokine trong máu.

5. Kết quả nghiên cứu góp phần khẳng định thêm mối liên quan giữa bệnh viêm nha chu và bệnh đái tháo đường. Điều trị viêm nha chu giúp làm giảm đường huyết qua cơ chế  làm giảm các yếu tố viêm toàn thân.

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Study on clinical, paraclinical features and treatment of periodontitis patients with type 2 diabetes with diode laser

Speciality: Oral and Maxillofacial

Code: 62720601

Name of graduate student: Nguyen Van Minh

Name of supervisor:

1. Associated Prof. Ta Anh Tuan

2. Prof. Hoang Tu Hung

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

1. The first study in Vietnam applied 810nm diode laser in evaluating the effectiveness of treatment for mild and moderate periodontitis patients with type 2 diabetes.

2. A controlled intervention study with a sufficiently large sample size showed that: treatment of periodontitis patients with diabetes significantly improves periodontal health and contributes to reduce HbA1c in patients with diabetes.

3. Periodontitis treatment protocol with 810nm diode laser: 1.5W power, pulse interval (20Hz frequency, 20ms pulse length), 15J/cm2 of energy, 10 seconds laser irradiation time in periodontal pockets and 5 seconds for gingivitis applied in the study showed effectiveness and safety.

4. The study focused the testing of inflammatory immune (CRP, TNF-α, IL-1β, IL-6), especially cytokines. The study uses a modern test, which helps to evaluate very small changes in the level of ng/mL of cytokines in the blood.

5. The results of the study contribute to confirming the relationships between periodontal disease and diabetes. Treatment of periodontitis helps to reduced HbA1c by reducing systemic inflammatory factors (Cytokines).

 

Nguồn: benhvien108.vn

Leave a Comment