Bênh ung thư dạ dày (UTDD) ngày nay đang là mọt vấn đề được đề cạp tới khá nhiều trong các công trình nghiên cứu y học trên thế giới, mục đích chung của các công trình nhằm tìm kiếm giải pháp phòng, chẩn đoán sớm, điều trị triệt để hoặc kéo dài thời gian sống cho bênh nhân bị UTDD. Tuy vạy, viêc chẩn đoán sớm và điều trị triêt để căn bênh này vẫn còn gặp không ít khó khăn mà kết quả và tiên lượng sau điều trị còn hạn chế.

Trên thế giới cũng như ở Viêt nam, UTDD đứng thứ hai sau ung thư phổi ở nam giới và sau ung thư vú ở nữ giới [55]. Hàng năm, cả thế giới có trên 1.GGG.GGG ca UTDD mới mắc, trong đó có tới trên 7GG.GGG chết vì căn bênh này [119]. ở Viêt Nam, hàng năm có trên 1G.GGG trường hợp UTDD mới mắc với tỷ lê 28/1GG.GGG nam giới, 13,6/1GG.GGG nữ giới [1] , tại Hải Phòng là 16/1GG.GGG-Nam, 8,1/1GG.GGG-Nữ [3G] và tỷ lê tử vong luôn đứng đầu trong các loại ung thư đường tiêu hoá [1],[4G],[119].

Viêc phẫu thuật triêt để, cắt bỏ dạ dày rông rãi và nạo vét hạch trong UTDD hiên nay, đòi hỏi người phẫu thuạt viên phải được trang bị kiến thức và rèn luyên kỹ năng vững vàng; Nhạt Bản hiên nay là nước đi tiên phong trong công tác chẩn đoán sớm và đưa ra những kỹ thuạt mổ khá triêt để đối với căn bênh này, nhờ có phương pháp phân vùng hạch quanh dạ dày để nạo vét [113].

Tại nước ta hiên nay, vấn đề điều trị UTDD cũng đang ngày càng được chuẩn hoá và áp dụng rông rãi tại các cơ sở phẫu thuạt lớn trong cả nước. Mọt vấn đề được đặt ra còn quan trọng hơn cả kỹ thuạt mổ UTDD đó là chẩn đoán bênh sớm; Viêc phổ cạp trang bị máy nôi soi chẩn đoán cùng hiểu biết sâu sắc giá trị các dấu hiêu lâm sàng bênh UTDD của các thầy thuốc, đang là cơ sở rất quan trọng để đưa bênh nhân đến với y tế ở bất cứ tuyến nào, đặc biêt là ở tuyến y tế cơ sở[4G],[119].

Trong những năm gần đây, nước ta đã có nhiều công trình nghiên cứu góp phần rất tích cực đưa kết quả chẩn đoán và điều trị UTDD nâng lên đáng kể. Tuy vây, kết quả điều trị UTDD nói chung trên Thế giới, cũng như ở Việt Nam vẫn còn thấp; Đặc biệt là UTDD ở giai đoạn muôn, tỷ lệ sống sau mổ chung của nhóm này trên 5 năm còn thấp hơn nhiều so với môt số ung thư hay gặp khác, tỷ lệ này chỉ dao đông từ 15 đến 20% [23],[36],[39], [124].

Vì vây, việc tiếp tục nghiên cứu và tìm phương pháp trong chẩn đoán và điều trị UTDD nhằm góp phần làm thay đổi kết quả tích cực hơn nữa ở nước ta là rất cần thiết; Môt trong những phương pháp đó là hoá trị bổ trợ sau phẫu thuât đối với những bệnh nhân UTDD ở giai đoạn muôn (II-III), điều này đang được đề câp tới rất nhiều trên Thế giới cũng như ở nước ta[6],[7],[16],[40]. Vấn đề được đặt ra là dùng phác đổ hóa chất nào, chỉ định đối với bệnh nhân như thế nào, tác dụng của thuốc ra sao và phải nghiên cứu đánh giá về giá trị thực của nó đối với việc làm thay đổi chất lượng sống và kéo dài thời gian sống sau mổ của bệnh nhân.

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài có nôi dung đề câp tới đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh và kết quả điều trị phẫu thuât ung thư dạ dày với hóa trị bổ trợ tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, nhằm 2 mục tiêu:

1. Nghiên cứu đạc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh, moi liên quan giữa các đạc điểm đó trên bệnh nhân ung thư dạ dày được điều trị phẫu thuật triệt để và hóa trị bổ trợ.

2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh ung thư dạ dày bằng phẫu thuật triệt để và hoá trị bổ trợ.

MỤC LụC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan và cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng của luân án Danh mục các biểu đồ của luân án Danh mục các hình của luân án

ĐẶT VAN ĐỂ 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TAI LIệU 3

1.1. Cơ sơ giải phẫu 3

1.1.1. Hình thể, cấu tạo và liên quan của dạ dày 3

1.1.2. Mạch máu của dạ dày 6

1.1.3. Thần kinh dạ dày 8

1.1.4. Bạch huyết dạ dày 8

1.2. Giải phẫu bệnh học và phân giai đoạn ung thư dạ dày 12

1.2.1. Vị trí ung thư 12

1.2.2. Hình ảnh đại thể 13

1.2.3. Hình ảnh vi thể 16

1.2.4. Phân loại giai đoạn ung thư dạ dày 18

1.3. Chẩn đoán ung thư dạdày trên thế giói và Việt Nam 24

1.3.1. Chẩn đoán lâm sàng ung thư dạ dày 24

1.3.2. Cân lâm sàng 25

1.4. Điều trị Ung thư dạ dày trên thế giói và Việt Nam 27

1.4.1. Điều trị hoá chất ung thư dạ dày 27

1.4.2. Điều trị thể ung thư dạ dày thâm nhiễm vùng, tại chỗ 34

1.4.3. Điều trị phẫu thuật ung thư dạ dày 36

1.4.4. Tình hình nghiên cứu ung thư dạ dày ở Việt Nam 42

CHƯƠNG 2: Đối TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 44

2.1. Đối tượng nghiên cứu : 44

2.1.1. Bao gồm 197 bệnh nhân UTDD giai đoạn DukesB, DukesCa và

DukesCb: 44

2.1.2. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân làm đối tượng nghiên cứu: 44

2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân của nghiên cứu: 45

2.2. Phương pháp nghiên cứu : 45

2.2.2. Một số quy định trong mô hình nghiên cứu: 46

2.2.3. Cách thức tiến hành: 48

2.2.4. Xử lý số liệu: 57

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 58

3.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 58

3.1.1. Lâm sàng 58

3.1.2. Cận lâm sàng 60

3.1.3. Giải phẫu bệnh: 61

3.1.4. Nghiên cứu mối liên quan giải phẫu bệnh của ung thư dạ dày: 65

3.2. Liên quan lâm sàng và cận lâm sàng với Giải phẫu bệnh lý 67

3.2.1. Liên quan lâm sàng với giai đoạn bệnh: 68

3.2.2. Liên quan cận lâm sàng với giải phẫu bệnh sau mổ: 69

3.3. Kết quả điều trị 70

3.3.1. Kết quả toàn bộ 197 cas và của 2 nhóm trong nghiên cứu: 70

3.3.2. So sánh kết quả thời gian sống thêm của nhóm phẫu thuật đơn

thuần với nhóm có hóa trị bổ trợ sau phẫu thuật: 88

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 91

4.1. Đặc điểm bệnh học 91

4.1.1. Lâm sàng và cân lâm sàng 91

4.1.2. Giải phẫu bênh chẩn đoán: 9?

4.2. Kết quả điều trị phẫu thuật 104

4.2.1. Tiêu chuẩn quyết định mổ ung thư dạ dày: 104

4.2.2. Các loại hình phẫu thuât: 105

4.2.3. Kết quả sớm điều trị phẫu thuât: 10?

4.2.4. Kết quả xa sau phẫu thuât: 109

4.2.5. Vai trò của nạo vét hạch với sống thêm sau mổ: 109

4.3. Kết quả điều trị hoá chất: 111

4.3.1. Kết quả gần: 112

4.3.2. Kết quả xa: 114

4.3.3. So sánh kết quả thời gian sống thêm của nhóm có hóa trị bổ trợ

sau phẫu thuât với nhóm phẫu thuât đơn thuần: 116

4.3.4. Tóm lại: 120

KÊT LUẬN 122

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG Bố LIÊN QUAN ĐÊN LUẬN ÁN

TAI LIỆU THAM KHẢO PHỤ 

   
LA.2008.00013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *