NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI CURCUMIN VÀ PIPERIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI CURCUMIN VÀ PIPERIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI CURCUMIN VÀ PIPERIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Phạm Thị Phương*; Nguyễn Quỳnh Ngọc*; Phạm Thị Thanh Hương*
Đào Văn Đôn*; Nguyễn Thị Thanh Phương**
TÓM TẮT
Nghiên cứu đã xây  dựng  và thẩm  định được quy  trình định lượng đồng thời curcumin và piperin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Pha động sử dụng acetonitril  -đệm KH2PO4 50 mM, cột phân tích Gemini C18 (250 x 4,6 nm, 5 mm), detector UV tại 340 nm và tốc độ dòng 0,8 ml/phút. Cả 2 chất đã được tách hoàn toàn trong thời gian 10 phút. Giới hạn định lượng của curcumin và piperin là 0,06 và 0,08  µg/ml. Diện tích pic và nồng độ các chất có mối tương quan tuyến tính với hệ số tương quan ~ 1. Phương  pháp có độ chính xác cao, độ lặp lại tốt với RSD < 2%. Tỷ lệ thu hồi cả 2 chất từ 93  –  100%. Phương pháp này được sửdụng để định lượng curcumin và piperin trong chế phẩm chứa curcumin và piperin

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment