Nghiên cứu giải phẫu động mạch cấp máu cho ngón chân I, II bằng chụp mạch cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật chuyển ngón chân phục hồi ngón tay cái

Nghiên cứu giải phẫu động mạch cấp máu cho ngón chân I, II bằng chụp mạch cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật chuyển ngón chân phục hồi ngón tay cái

 
09:32 AM 15/09/2023

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu giải phẫu động mạch cấp máu cho ngón chân I, II bằng chụp mạch cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật chuyển ngón chân phục hồi ngón tay cái.

Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình

Mã số: 62720129

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Tân    

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. PGS. TS. Lê Văn Đoàn

2. GS. TS. Lâm Khánh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

– Nghiên cứu giải phẫu hệ ĐM cấp máu cho ngón chân I, II với một cách tiếp cận mới bằng CTA-320. Tỷ lệ không có động mạch mu chân là: 6,9%. Tại kẽ ngón chân thứ nhất, tỷ lệ động mạch mu đốt bàn I ưu thế cấp máu là 54,2%; động mạch gan đốt bàn I ưu thế cấp máu là 29,2%; cân bằng giữa hai động mạch này là 16,6%.   

  – Phẫu thuật chuyển ngón chân tự do là an toàn với tỷ lệ ngón sống hoàn toàn là 98,2%. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả phục hồi ngón tay cái giữa tạo hình bằng vạt ngón chân cái thu nhỏ và ngón chân thứ II. Mức độ ảnh hưởng chức năng bàn chân sau phẫu thuật lấy ngón chân cái là lớn hơn ngón chân thứ II.            

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Anatomical research of arterial supply to the great and second toes by computed tomography angiography and evaluating the results of the toe-to-thumb transfer surgery.

Speciality: Orthopaedic Trauma and Plastic Surgery

Code: 62720129

Name of graduate student: Viet Tan Nguyen

Name of supervisor: 

1. Assoc. Prof. PhD. Van Doan Le

2. Prof. PhD. Khanh Lam

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

– The arterial supply of the great and second toes was studied with a new approach of 320-CTA. The rate of absent dorsalis pedis artey was 6,9%. In the first toe web space, the first dorsal metatarsal artery was dominant in 54,2%; the first plantar metatarsal artery was dominant in 29,2%; both arteries were equally dominant in 16,6%.

– The toe-to-thumb transfer is safe with the complete survival rate was 98,2%. No statistically significant difference could be detected in the recovery results of the reconstructed thumb between the trimmed great toe transfer and the second toe transfer. The impact on the foot following the removal of the great toe was more than the removal of the second toe.

Nguồn: benhvien108.vn

Leave a Comment