Nghiên cứu hiệu quả giảm đau đường ngoài màng cứng ngực do bệnh nhân tự điều khiển bằng ropivacain kết hợp với fentanyl sau phẫu thuật mở vùng bụng

Nghiên cứu hiệu quả giảm đau đường ngoài màng cứng ngực do bệnh nhân tự điều khiển bằng ropivacain kết hợp với fentanyl sau phẫu thuật mở vùng bụng

 
1 giờ trước

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hiệu quả giảm đau đường ngoài màng cứng ngực do bệnh nhân tự điều khiển bằng ropivacain kết hợp với fentanyl sau phẫu thuật mở vùng bụng

Chuyên ngành: Gây mê hồi sức

Mã số: 62.72.01.22

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Hoài Nam

Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:

TS. Hoàng Văn Chương

PGS. TS. Nguyễn Minh Lý

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Điểm mới của luận án là xác định nồng độ ropivacain phù hợp để giảm đau hiệu quả sau phẫu thuật mở vùng bụng với kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng ngực do bệnh nhân tự điều khiển.

Nghiên cứu đã đánh giá hiệu quả của ropivacain 0,1%; 0,125% và 0,2% kết hợp với fentanyl 2mcg/ml. Kết quả cho thấy, ropivacain nồng độ 0,125% và 0,2% đều đem lại hiệu quả giảm đau tốt hơn nồng độ 1%, trong đó nồng độ 0,125% có tổng liều tiêu thụ ít hơn nhóm sử dụng nồng độ 0,2% mà vẫn có hiệu quả giảm đau tương đương.

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng ropivacaine 0,125% kết hợp fentanyl 2 mcg/ml đường ngoài màng cứng ngực do bệnh nhân tự điều khiển để giảm đau sau phẫu thuật mở ổ bụng.

 

NEW SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS TO THE THESIS

 

Tiles of thesis: Research on the efficacy of patient-controlled thoracic epidural analgesia with ropivacaine combined with fentanyl after laparotomy

Specialty: Anesthesia and Critical care

Code: 62.72.01.22

Name of a graduate student: Tran Hoai Nam

Nam of supervisor: 1. Ph.D. Hoang Van Chuong

2. Ass. Prof. Ph.D. Nguyen Minh Ly

 

Summary of new scientific contributions of the thesis

The new point of the thesis is to determine the appropriate concentration of ropivacaine for effective pain relief after laparotomy with the patient-controlled thoracic epidural technique.

The study evaluated the effectiveness of ropivacaine 0.1%; 0.125% and 0.2% combined with fentanyl 2mcg/ml. The results showed that ropivacaine concentrations of 0.125% and 0.2% had a better analgesic effect than 1% concentration, in which a concentration of 0.125% had less total dose than the group using the concentration of 0.2. % and still have the same analgesic effect.

We recommend the use of ropivacaine 0.125% in combination with fentanyl 2 mcg/mL by thoracic epidural for patient-controlled analgesia for postoperative pain relief after laparotomy.

                                                                  

Nguồn: benhvien108.vn

Leave a Comment