Nghiên cứu kháng sinh Insulin ở bệnh nhân đái tháo đường Type 2 phát hiện lần đầu có gan nhiễm mỡ ở bệnh viện Nội tiết.Đái tháo đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa do thiếu hụt Insulin tương đối hoặc tuyệt đối. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá tình trạng kháng Insulin ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2 được phát hiện lần đầu không có gan nhiễm mỡ trên siêu âm ổ bụng và khảo sát mối liên quan kháng Insulin với Bilan Lipid, huyết áp động mạch, chỉ số nhân trắc và một số yếu tố nguy cơ khác ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2 có gan nhiễm mỡ. Đối tượng nghiên cứu gồm 220 bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Nội tiết từ 5/2006 đến 5/2008. Kết luận BMI càng lớn kháng Insulin càng tăng và mức độ GNM càng tăng. ĐTĐ týp 2 GNM có kháng sinh Insulin nhiều hơn. Như vậy các yếu tố liên quan này có liên quan gián tiếp đến kháng Insulin

Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các biểu đồ, sơ đồ
Trang
ĐĂT VẤN ĐỀ
Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. Đái tháo đường
1.1. Dịch tể học, phân loại, tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo
đường
1.1.1. Tình hình bệnh đái tháo đường trên thế giới và ở Việt
Nam
1.1.2. Phân loại bệnh đái tháo đường:
1.1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh đái tháo đường:
1.2. Sinh lí bệnh của ĐTĐ typ 2
1.2.1. Insulin
1.2.2: C-peptid
1.3. Kháng Insulin:
1.3.1: Định nghĩa kháng Insulin :
1.3.2 : Cơ chế bệnh sinh ĐTĐtyp2
1.3.3: Vị trí kháng Insulin
1.3.4: Kháng insulin ở tế bào
1.3.5: Mối liên quan giữa suy tế bào beta và kháng Insulin ở
ngoại vi của bệnh nhân ĐTĐ typ2
1.3.6: Các phương pháp đánh giá tình trạng kháng Insulin
1.4. Kháng Insulin trong đái tháo đường type 2
1.4.1: Tình trạng đề kháng Insulin
1.4.2 Các nguyên nhân gây kháng Insulin
1.4.2.1: Tế bào beta tiết sản phẩm bất thường
1.4.2.2: Chất đối kháng insulin trong máu
1.4.2.3: Giảm tác động của Insulin lên tế bào đích
1.4.2.4: Giảm tác dụng Insulin tại tế bào
1.5. Acid béo, acid béo tự do và vấn đề kháng Insulin
1.5.1 Acid béo tự do và kháng Insulin ở gan
1.5.2 Acid béo tự do và bài tiết Insulin
1.5.3 Acid béo tự do( FFA ) và vấn đề kháng Insulin
1.5.4. Các acid béo tự do ở người đái tháo đường týp 2
1.6: Kháng Insulin trong gan nhiễm mỡ
1.6.1: Kháng Insulin ở tế bào gan nhiễm mỡ
1.6.2: Kháng Insulin ở cơ vân
1.6.3: Kháng Insulin ở các tế bào mỡ
1.6.4: Vai trò của Leptin trong sự nhạy cảm Insulin ở gan
2. Gan nhiễm mỡ
2.1 Bệnh sinh của gan nhiễm mỡ
2.1.1. Sự chuyễn hóa chất béo ở gan
2.1.2. Cơ chế bệnh sinh của gan nhiễm mỡ
2.2. Chẩn đoán GNM
2.3. Điều trị kháng Insulin và gan nhiễm mỡ
2.4. Tình hình nghiên cứu kháng Insulin và GNM ở Việt Nam
và trên thế giới
Chương II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.1.2.1 Tiêu chuẩn loại trừ của nhóm bệnh
2.1.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ của nhóm chứng người khỏe mạnh
2.2. Các tiêu chuẩn đánh giá sử dụng trong nghiên cứu này
2.2.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ĐTĐ
2.2.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ĐTĐ typ2
2.2.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán GNM qua siêu âm theo Hagen –
Ansert
2.2.4. Tiêu chuẩn chẩn đoán và phân loại tăng huyết áp
2.2.5. Đánh giá Bilan Lipid theo ATPIII ( 2001 )
2.2.6. Phân loại rối loạn Lipid máu theo De Gennes
2.2.7. Đánh giá chỉ số kháng Insulin theo chỉ số kháng HOMA1
và HOMA2
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1 Thiết kế nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả cắt ngang có so sánh
2.3.2. Chọn mẫu
2.3.3. Cỡ mẫu
2.3.4. Địa điểm nghiên cứu
2.3.5. Các tham số nghiên cứu
2.3.5.1. Đo các chỉ số nhân trắc
2.3.5.2. Đo huyết áp
2.4. Các chỉ số cận lâm sàng
2.4.1 Các xét nghiệm máu
2.4.1.1. Định lượng Glucose máu
2.4.1.2. Chỉ số HbA1c
2.4.1.3. Định lượng Cholesterol toàn phần trong máu
2.4.1.4. Định lượng Triglycerid máu
2.4.1.5. Định lượng HDL-C máu
2.4.1.6. Định lượng LDL-C máu
2.4.1.7. Định lượng Insulin
2.4.1.8. Định lượng C-peptid máu
2.4.2. Các chỉ số thăm dò hình ảnh
2.5. Xử lý số liệu
Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu
3.2: Các chỉ số về sinh hóa máu
3.2.1. Nồng độ glucose máu lúc đói trung bình ở 3 nhóm nghiên
cứu
3.2.2. Nồng độ HbA1c trung bình ở các nhóm nghiên cứu
3.2.3. Phân bố Bilan Lipit ở các nhóm nghiên cứu
3.3: Kết quả thăm dò về siêu âm gan của 2 nhóm nghiên cứu
3.4. Đánh giá mức độ kháng Insulin
3.5. Nhận xét các mức độ liên quan ở các nhóm nghiên cứu
3.6. Mối liên quan và các yếu tố nguy cơ: BMI, Lipid của 2
nhóm ĐTĐ
3.7. Đánh giá các chỉ số kháng insulin và mối tương quan giữa
các chỉ số kháng Insulin, C-pepit và các thành phần Lipid ở
các đối tượng nghiên cứu
Chương IV BÀN LUẬN
4.1: Đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu
4.1.1: Về tuổi của các đối tượng nghiên cứu
4.1.2: Về tuổi của nhóm ĐTĐtyp2 GNM phân theo mức độ
GNM trên siêu âm
4.1.3: Về giới của nhóm ĐTĐtyp2 có GNM trên siêu âm
4.1.4: Về BMI ở các nhóm nghiên cứu
4.1.5: Về vòng bụng của các nhóm nghiên cứu
4.2: Các chỉ số về sinh hóa ở 3 nhóm nghiên cứu
4.2.1: Về Glucose máu lúc đói ở 3 nhóm nghiên cứu
4.2.2: Về HbA1c của các đối tượng nghiên cứu
4.2.3: Bàn luận về Bilan Lipid máu ở các đối tượng nghiên cứu
và yếu tố nguy cơ
4.2.4: Bàn luận về Bilan Lipid máu của nhóm ĐTĐtyp2GNM
theo mức độ GNM và yếu tố nguy cơ
4.2.5: Bàn luận về nồng độ Triglycerid, LDL-c của bệnh nhân
ĐTĐtyp2 GNM đánh giá theo ATP III và yếu tố nguy cơ
4.3: Bàn luận về kết quả thăm dò siêu âm
4.3.1: Kết quả chẩn đoán siêu âm gan nhiễm mỡ ở bệnh nhân
ĐTĐtyp2
4.3.2: Bàn luận sự chính xác của phương pháp thăm dò GNM
qua siêu âm
4.3.3: Kích thước gan của 2 nhóm ĐTĐtyp2 có và không có
GNM
4.4: Đánh giá mức độ kháng insulin ở 3 nhóm nghiên cứu
4.4.1: Về nồng độ Insulin máu ở 3 nhóm nghiên cứu
4.4.2: Về nồng độ Insulin phân theo mức độ GNM trên siêu âm
của nhóm ĐTĐtyp2 GNM
4.4.3: Về nồng độ C-peptid máu ở 3 nhóm nghiên cứu
4.5: Về mức độ liên quan và các chỉ số nhân trắc với insulin
4.5.1. BMI, vòng bụng, VB/VM và Insulin của 2 nhóm
ĐTĐtyp2 có và không có GNM
4.5.2: Tỉ lệ VB/VM với nồng độ insulin ở 2 nhóm ĐTĐtyp2 có
và không có GNM
4.5.3: Vòng bụng nữ và nam của nhóm ĐTĐtyp2 GNM phân
theo mức độ GNM trên siêu âm
4.5.4: Tỉ lệ VB/VM liên quan đến nồng độ C-peptid ở các nhóm
nghiên cứu
4.5.5 : Bàn luận về huyết áp ở các đối tượng nghiên cứu
4.5.6: Đánh giá về chỉ số kháng Insulin theo chỉ số kháng
HOMA1 ở 3 nhóm nghiên cứu
4.5.7: Về chỉ số kháng Insulin theo chỉ số kháng HOMA2 ở 3
nhóm nghiên cứu
4.5.8: Đánh giá chỉ số kháng HOMA1, HOMA2 Insulin phân
theo nồng độ Glucose và insulin ở hai nhóm ĐTĐtyp2 có
và không có GNM
4.5.9: Mối tương quan giữa các chỉ số kháng Insulin với
Insulin, C-pepid, HbA1c và Lipid máu ở 2 nhóm ĐTĐtyp2
có và không có GNM
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *