NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG NHIỄM HELICOBACTER PYLORI VÀ BỆNH DẠ DÀY TĂNG ÁP CỬA Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG NHIỄM HELICOBACTER PYLORI VÀ BỆNH DẠ DÀY TĂNG ÁP CỬA Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG NHIỄM HELICOBACTER PYLORI VÀ BỆNH DẠ DÀY TĂNG ÁP CỬA Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN 

Dương Quang Huy*; Hoàng Văn Quân*; Nguyễn Ngọc Khánh* 
TÓM TẮT 
Mục tiêu:xác định mối liên quan giữa tình trạng nhiễm Helicobacter pylori(H. pylori) và bệnh dày dày tăng áp cửa (BDDTAC)  ởbệnh nhân (BN) xơgan.  Đối tượng và phương pháp:nghiên cứu tiến cứu, mô tảcắt ngang 65 BN xơgan tại Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Quân y 103. Chẩn đoán và phân loại m ức độBDDTAC theo Hội nghị  Đồng thuận Baveno III. Chẩn đoán và  đánh giá mức  độnhiễm H. pyloritại niêm m ạc dạdày theo phương pháp mô bệnh học. Kết quả:tỷlệnhiễm H. pylorilà 47,7% và BDDTAC là 67,7%, chủyếu ởmức độnhẹ, không có mối liên quan giữa tình trạng nhiễm H. pylorivới sựxuất hiện và mức  độBDDTAC.  Kết luận:nhiễm H. pyloricó thểkhông liên quan đến bệnh sinh BDDTAC ởBN xơgan

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment