NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ DOPAMIN DỊCH NÃO TUỶ Ở BỆNH NHÂN PARKINSON

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ DOPAMIN DỊCH NÃO TUỶ Ở BỆNH NHÂN PARKINSON

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ DOPAMIN DỊCH NÃO TUỶ Ở BỆNH NHÂN PARKINSON
Nguyễn Hữu Quang1, Nhữ Đình Sơn2, Hoàng Thị Dung2
Trịnh Văn Quỳnh2, Nguyễn Đức Thuận2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định nồng độ dopamin trong dịch não tuỷ (DNT) và mối liên quan giữa nồng độ dopamin với một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân (BN) Parkinson. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu trên 80 BN được chẩn đoán Parkinson và 40 người không mắc bệnh và/hoặc hội chứng Parkinson, được xét nghiệm nồng độ dopamin DNT bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng 2 lần khối phổ UPLCMS/MS tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Quân y 103 từ 8/2018 – 02/2021. Kết quả: Nồng độ dopamin DNT nhóm bệnh nhỏ hơn nhóm chứng (20,22 ± 4,47 pg/ml so với 31,85 ± 12,56 pg/ml). Nồng độ dopamin giảm dần theo mức độ bệnh: Nhẹ: 23,93 ± 2,83 pg/ml, vừa: 21,42 ± 2,37 pg/ml, nặng: 16,22 ± 2,21 pg/ml, rất nặng: 12,35 ± 1,53 pg/ml. Nồng độ dopamin giảm dần theo giai đoạn bệnh: Giai đoạn I: 23,97 ± 2,19 pg/ml; giai đoạn II: 21,38 ± 3,27 pg/ml; giai đoạn III: 18,84 ± 3,60 pg/ml; giai đoạn IV: 13,81 ± 2,37 pg/ml. Nồng độ dopamin nhóm có trầm cảm nhỏ hơn nhóm không trầm cảm (17,80 ± 3,34 pg/ml so với 24,27 ± 2,91 pg/ml). Nồng độ dopamin trung bình nhóm có lo âu nhỏ hơn nhóm không lo âu (18,00 ± 3,40 pg/ml so với 24,35 ± 3,06 pg/ml). Khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Kết luận: Nồng độ dopamin DNT ở BN Parkinson giảm so với nhóm chứng và có mối liên quan giữa nồng độ dopamin với giai đoạn bệnh, mức độ bệnh, chứng trầm cảm và lo âu.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment