NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ OSTEOPONTIN HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO KHÔNG DO NGUYÊN NHÂN TỪ TIM TRONG 7 NGÀY ĐẦU

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ OSTEOPONTIN HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO KHÔNG DO NGUYÊN NHÂN TỪ TIM TRONG 7 NGÀY ĐẦU

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ OSTEOPONTIN HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO KHÔNG DO NGUYÊN NHÂN TỪ TIM TRONG 7 NGÀY ĐẦU
Nguyễn Văn Quốc1, Dương Văn Duy1
Nguyễn Trung Kiên1, Trương Xuân Dương1
Nguyễn Quang Huy1, Nguyễn Thái Sơn1, Đặng Phúc Đức2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát nồng độ sOPN (serum osteopontin) ở bệnh nhân (BN) đột quỵ nhồi máu não (ĐQNMN) không do nguyên nhân từ tim trong 7 ngày đầu. Đối tượng và phương pháp:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 159 BN ĐQNMN không do nguyên nhân từ tim được điều trị tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Quân y 103 từ 6/2020 – 01/2021, thời gian nhập viện < 7 ngày tính từ khi khởi phát và 49 người khỏe mạnh là nhóm chứng. Kết quả: Nồng độ sOPN trung bình của nhóm BN ĐQNMN là 63,34 ± 32,07 ng/ml cao hơn so với nhóm chứng là 44,45 ± 22,75 ng/ml (p < 0,001). Phân tích hồi quy logistic cho thấy có mối tương quan giữa nồng độ sOPN với xác suất dự báo BN ĐQNMN (p < 0,001), tỷ lệ dự báo đúng là 79,3%. BN ĐQNMN có nồng độ sOPN 39,24 ng/ml cao gấp 4,5 (2,3 – 8,9) lần so với nhóm chứng. Ở BN ĐQNMN, giá trị trung bình nồng độ sOPN ở nhóm có mức độ lâm sàng nhẹ (NIHSS < 5) lúc nhập viện, mức độ hồi phục tốt khi ra viện (mRS ≤ 2) và ổ tổn thương trên CT, MRI nhỏ (ASPECT > 7) thấp hơn ở nhóm mức độ lâm sàng trung bình và nặng (NIHSS ≥ 5), mức độ hồi phục xấu khi ra viện (mRS > 2) và ổ tổn thương lớn (ASPECT ≤ 7) có ý nghĩa thống kê với giá trị p = 0,033, 0,001 và < 0,001. Tuy nhiên, khi phân tích logistic thì nồng độ sOPN chỉ có giá trị dự báo đối với mức độ hồi phục khi ra viện theo thang điểm mRS và mức độ tổn thương trên CT, MRI theo thang điểm ASPECT với giá trị p lần lượt là 0,008 và < 0,001, tỷ lệ dự báo đúng là 70,4% và 73,0%, tỷ suất chênh lần lượt là 1,014 (1,004 – 1,025) và 1,025 (1,013 – 1,037). Kết luận: Nồng độ sOPN của BN ĐQNMN cao hơn nhóm chứng. Ở BN ĐQNMN nồng độ sOPN ở BN có điểm NIHSS ≥ 5, mRS > 2 và ASPECT ≤ 7 cao hơn.

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ OSTEOPONTIN HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO KHÔNG DO NGUYÊN NHÂN TỪ TIM TRONG 7 NGÀY ĐẦU

Leave a Comment