NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN

 NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN

Dương Quang Huy*; Hoàng Đình Anh*; Trần Việt Tú*
TÓM TẮT 
Nghiên cứu chức năng tâm trương (CNTTr) thất trái qua phổ Doppler dòng chảy qua van hai lá ở 145 bệnh nhân (BN) xơ gan, chúng tôi rút ra kết luận:
–  Xơ gan gây rối loạn CNTTr thất trái thể  hiện giảm tỷ  lệ  E/A và kéo dài thời thời gian giãn cơ đồng thể tích so với người bình thường (1,01 ± 0,33 so với 1,12 ± 0,25, p = 0,02 và 92,43 ± 14,70 so với 83,73 ± 8,24 ms, p < 0,0001).
–  Rối loạn CNTTr thất trái tiến triển nặng hơn khi  mức độ  xơ gan càng nặng (child C),  hoặc khi xuất hiện cổ trướng

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment