Nghiên cứu thay đổi thành phần tế bào máu ngoại vi ở phụ nữ có thai khỏe mạnh.Nghiên cứu thay đổi thành phần tế bào máu ngoại vi ở phụ nữ có thai khỏe mạnh

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG I. TỔNG QUAN ………………………………………………………………… 3
1.1. Sinh lý máu ……………………………………………………………………………….. 3
1.1.1. Quá trình tạo máu
………………………………………………………………….. 3
1.1.2. Quá trình sinh sản và biệt hóa các dòng tế bào máu
………………….. 3
1.2. Những thay đổi sinh lý, giải phẫu ở phụ nữ có thai……………………… 8
1.2.1.
Thay đổi về nội tiết
………………………………………………………………. 8
1.2.2. Thay đổi ở bộ phận sinh dục
…………………………………………………. 8
1.2.2.
Thay đổi ở ngoài bộ phận sinh dục
………………………………………… 9
1.3.
Những thay đổi về huyết học ở phụ nữ có thai ………………………… 11
1.3.1.
Dòng hồng cầu
………………………………………………………………….. 11
1.3.2.
Dòng bạch cầu
………………………………………………………………….. 13
1.3.3.
Dòng tiểu cầu
……………………………………………………………………. 14
1.4.
Các nghiên cứu trên thế giới và trong nƣớc ……………………………. 15
1.4.1.
Nghiên cứu trong nước
……………………………………………………….. 15
1.4.2.
Nghiên cứu trên thế giới
……………………………………………………… 16
CHƢƠNG II. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…….. 17
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu ……………………………………………………………… 17
2.1.1. Nhóm thai phụ
…………………………………………………………………….. 17
2.1.2. Nhóm chứng
………………………………………………………………………… 17
2.1.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
………………………………………….. 17
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu …………………………………………………………. 18
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
………………………………………………………………. 18
2.2.2. Các thông số nghiên cứu
………………………………………………………. 18
2.2.3. Quy trình nghiên cứu
……………………………………………………………. 18
2.2.4. Phương tiện và vật liệu nghiên cứu
………………………………………… 18
2.2.5. Kỹ thuật xét nghiệm và tiêu chuẩn đánh giá
……………………………. 19
2.3. Xử lý số liệu …………………………………………………………………………….. 23
2.4. Đạo đức nghiên cứu …………………………………………………………………. 23
CHƢƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………. 24
3.1. Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu………………………………………………… 24
3.2. Kết quả nghiên cứu về các chỉ số dòng hồng cầu của thai phụ qua
các quý của thai kỳ…………………………………………………………………………. 24
3.3. Kết quả nghiên cứu về các chỉ số dòng bạch cầu của thai phụ qua
các quý của thai kỳ…………………………………………………………………………. 30
3.4. Kết quả nghiên cứu về các chỉ số dòng tiểu cầu của thai phụ qua
các quý của thai kỳ…………………………………………………………………………. 36
CHƢƠNG IV. BÀN LUẬN ……………………………………………………………….. 39
4.1. Đặc điểm của đối tƣợng nghiên cứu………………………………………….. 39
4.2. Bàn luận về các chỉ số dòng hồng cầu của thai phụ qua các quý
của thai kỳ……………………………………………………………………………………… 40
4.2. Bàn luận về các chỉ số dòng bạch cầu của thai phụ qua các quý
của thai kỳ……………………………………………………………………………………… 44
4.3. Bàn luận về các chỉ số dòng tiểu cầu của thai phụ qua các quý của
thai kỳ……………………………………………………………………………………………. 47
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 50
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Phân loại thiếu máu theo Tổ chức y tế thế giới năm 2011 dựa vào
Hemoglobin (g/l) ………………………………………………………………………………… 21
Bảng 2.2. Công thức bạch cầu ở người bình thường ……………………………….. 22
Bảng 3.1. So sánh tuổi trung bình giữa thai phụ và nhóm chứng………………. 24
Bảng 3.2. So sánh các chỉ số dòng hồng cầu trong máu ngoại vi của thai phụ
ở quý 1 và nhóm chứng……………………………………………………………………….. 25
Bảng 3.3. So sánh các chỉ số dòng hồng cầu trong máu ngoại vi của thai phụ
ở quý 2 và nhóm chứng……………………………………………………………………….. 26
Bảng 3.4. So sánh các chỉ số dòng hồng cầu trong máu ngoại vi của thai phụ
ở quý 3 và nhóm chứng……………………………………………………………………….. 27
Bảng 3.5. Thay đổi các chỉ số dòng hồng cầu trong máu ngoại vi của thai
phụ qua các giai đoạn mang thai …………………………………………………………… 28
Bảng 3.6. Tỷ lệ thiếu máu ở thai phụ…………………………………………………….. 29
Bảng 3.7. So sánh các chỉ số dòng bạch cầu trong máu ngoại vi của thai phụ
ở quý 1 và nhóm chứng……………………………………………………………………….. 31
Bảng 3.8. So sánh các chỉ số dòng bạch cầu trong máu ngoại vi của thai phụ
ở quý 2 và nhóm chứng……………………………………………………………………….. 32
Bảng 3.9. So sánh các chỉ số dòng bạch cầu trong máu ngoại vi của thai phụ
ở quý 3 và nhóm chứng……………………………………………………………………….. 33
Bảng 3.10. Thay đổi các chỉ số dòng bạch cầu trong quá trình mang thai ….. 34
Bảng 3.11. Tỷ lệ tăng bạch cầu của thai phụ trong quá trình mang thai …….. 36
Bảng 3.12. So sánh các chỉ số dòng bạch cầu trong máu ngoại vi của thai phụ
ở quý 1 và nhóm chứng……………………………………………………………………….. 36
Bảng 3.13. So sánh các chỉ số dòng tiểu cầu trong máu ngoại vi của thai phụ
ở quý 2 và nhóm chứng……………………………………………………………………….. 37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *