Nghiên cứu thực trạng chất lượng, khám chữa bệnh,tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa

Nghiên cứu thực trạng chất lượng, khám chữa bệnh,tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa

Luận văn chuyên khoa II Nghiên cứu thực trạng chất lượng, khám chữa bệnh,tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa – Na Hang Tuyên Quang và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng khám chứa bệnh đến 2015.Trong những năm gần đây, hệ thống y tế của nước ta có nhiều tiến bộ vượt bậc, đã cơ bản đảm bảo được các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên ngành Y tế đang đứng trước những khó khăn thử thách vô cùng lớn lao, đồng thời cũng đang đứng trước những vận hội vô cùng to lớn để phát triển và hội nhập. Hệ thống Bệnh viện đang đứng trước những thử thách vô cùng to lớn, sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường vào hoạt động của Bệnh viện, áp lực của sự quá tải bệnh viện, vấn đề công bằng trong khám chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bệnh cho người nghèo và bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Sự mất cân đối trong cán cân thu chi Bệnh viện, đặc biệt là các Bệnh viện huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong những khó khăn đó đòi hỏi cần có sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ ngành y tế và sự đầu tư mạnh mẽ của Nhà nước cho ngành y tế, các Bệnh viện cần thiết phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng chuyên môn và chất lượng thực hiện các dịch vụ y tế mới có thể đáp ứng ngày càng hiệu quả nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân [1], [7], [45]. Bệnh viện ĐKKVYên Hoa huyện Na Hang là một huyện miền núi cách thành phố Tuyên Quang 168 Km, có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi cao vực sâu, giao thông đi lại rất khó khăn, đặc biệt về mùa mưa. Là huyện biên giới tiếp giáp Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang. Huyện có dân số 24.000 người, 12 dân tộc sinh sống tại 82 bản thuộc 8 xã. Trình độ dân trí còn thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp. Thu nhập trung bình đầu người còn mới có 600,000/người/ năm. Tình hình bệnh tập trong nhân dân còn rất phức tạp, dịch bệnh luôn có nguy cơ bùng phát, công tác vệ sinh môi trường tại các thôn bản còn nhiều hạn chế.


Hiện nay toàn huyện có hai Bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa huyện có 75 giường, bệnh viện Đa khoa Yên Hoa có 30 giường bệnh, 08 trạm Y tế xã2 (Trung bình mỗi Trạm có 05 cán bộ y tế) và 82 nhân viên y tế thôn bản.
Trong những năm qua Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa có nhiều cố gắng trong công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh cho người nghèo và đồng bào dân tộc. Song do đội ngũ cán bộ y tế vừa thiếu vừa chưa phát huy hết chức năng, Bệnh Viện còn thiều về trang thiết bị y tế, thiếu nguồn lực do đó hoạt động khám chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn, công tác quản lý hoạt động của Bệnh viện còn nhiều hạn chế và bất cập, đặc biệt việc nghiên cứu mô hình hoạt động của Bệnh viện trong giai đoạn hiện nay cho phù hợp với những nhiệm vụ và cơ chế hoạt động từng bước tự cân đối tài chính (Từng bước thực hiện cơ chế quản lý theo nghị định 10/NĐ – CP/2002 của Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế hạch toán kinh tế trong các đơn vị có thu) là một nhu cầu hết sức cần thiết [11].
Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa là cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và chất lượng cung cấp dịch vụ của bệnh viện ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người dân. Trong những năm gần đây, hệ thống bệnh viện đó được củng cố và phát triển thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo cán bộ. Bệnh viện và giường bệnh tiếp tục phát triển để tăng khả năng cung ứng dịch vụ cho người dân. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống bệnh viện còn bộc lộ nhiều bất cập và chưa hiệu quả. Người bệnh ít đến bệnh viện khi họ không hài lòng bởi những dịch vụ khám chữa bệnh kém chất lượng. Để thu hút người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện, thì việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nói riêng chất lượng chăm sóc sức khoẻ nói chung tại bệnh viện đã được quan tâm nhiều hơn và chính điều nay sẽ quyết định sự phát triển của bệnh viện.[41].
Vậy, tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện đa khoa Yên Hoa như thế nào và giải pháp nào giúp nâng cao chất lượng khám chứa bệnh để phục vụ người bệnh được tốt lên.3
Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài có tên: “Nghiên cứu thực trạng chất lượng, khám chữa bệnh,tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa – Na Hang Tuyên Quang và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng khám chứa bệnh đến 2015“. Nhằm các mục tiêu sau:
1. Đánh giá chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang từ năm 2008- 2010.
2. Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện đa khoa Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang.
3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện đa khoa Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang từ nay đến năm 2015

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………………………………… i
Chƣơng 1. TỔNG QUAN …………………………………………………………………….4
1.1. Chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện hiện nay ……………………..4
1.1.1. Khái niệm bệnh viện …………………………………………………………………… 4
1.1.2. Tình hình chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện tại Việt Nam
hiện nay. ………………………………………………………………………………………. 6
1.2 Những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện
của Việt Nam……………………………………………………………………………… 13
1.2.1. Nguồn lực ………………………………………………………………………………… 13
1.2.2. Một số chính sách về khám chữa bệnh ………………………………………… 16
1.3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện
ở Việt Nam hiện nay……………………………………………………………………. 19
1.3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế …………………………………….. 20
1.3.2. Nâng cao y đức, rèn luyện phẩm chất đạo đức và giữ vững uy tín của
người thầy thuốc …………………………………………………………………………. 20
1.3.3. Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý các bệnh viện ………… 20
1.3.4. Về cải tiến các khâu quản lý khám chữa bệnh ………………………………. 21
1.3.5. Tăng cường quản lý, sử dụng các nguồn tài chính ………………………… 21
Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………….23
2.1. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………………… 23vii
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ………………………………………………….. 23
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu …………………………………………………………………. 23
2.2.2. Thời gian nghiên cứu ………………………………………………………………… 23
2.3. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………. 23
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu …………………………………………………………………… 24
2.3.2. Phương pháp chọn mẫu……………………………………………………………… 24
2.3.4. Chỉ số nghiên cứu……………………………………………………………………… 24
2.4. Kỹ thuật thu thập số liệu ………………………………………………………………. 26
2.5. Cán bộ điều tra ……………………………………………………………………………. 26
2.6. Phương pháp khống chế sai số ………………………………………………………. 27
2.7. Phương pháp xử lý số liệu …………………………………………………………….. 27
2.8. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu ………………………………………………….. 27
Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………………….. 27
3.1. Chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện Đa khoa Yên Hoa ………….. 27
3.1.1. Kết quả các hoạt động của bệnh viện …………………………………………… 27
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bện tại bệnh viện đa
khoa Yên Hoa …………………………………………………………………………….. 40
3.2.1. Nguồn nhân lực của bệnh viện ……………………………………………………. 41
3.2.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện ……………………………… 43
3.3. Một số giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện
Đa khoa Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang ……………………… 48
3.3.1. Các giải pháp ……………………………………………………………………………. 48
3.3.2. Đề xuất một số giải, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện
đa khoa Yên Hoa Huyện Na Hang Tỉnh Tuyên Quang ……………………. 50
Chƣơng 4. BÀN LU N ………………………………………………………………………52
4.1. Thực trạng chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Yên Hoa
huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang. ……………………………………………….. 52viii
4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khám và chữa bệnh của bệnh viện
Đa khoa Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang ……………………… 58
KẾT LU N ………………………………………………………………………………………. 68
KHUYẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………..72
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………….73
PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………..

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 3.1. Kết quả hoạt động chung của bệnh viện đa khoa Yên Hoa trong
3 năm ……………………………………………………………………………………. 28
Bảng 3.2. Kết quả hoạt động khám chữa bệnh / ngày tại bệnh viện ………….. 29
Bảng 3.3. Các chỉ số về chất lượng chẩn đoán, điều trị nội trú ………………… 29
Bảng 3.4. Các chỉ số về kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền …………… 30
Bảng 3.5. Mức độ hài lòng của người bệnh về Y đức của nhân viên bệnh
viện ………………………………………………………………………………………… 3
Bảng 3.6. Mức độ hài lòng của bệnh nhân trong thời gian nằm viện ………… 31
Bảng 3.7. Mức độ hài lòng của bệnh nhân về chất lượng phục vụ của nhân
viên bệnh viện và các vấn đề điều kiện ……………………………………… 32
Bảng 3.8. Lý do không hài lòng của người bệnh ……………………………………. 33
Bảng 3.8. Kết quả của lần điều trị này…………………………………………………… 33
Bảng 3.10. Chỉ số về quan tâm của lãnh đạo bệnh viện và hài lòng về thực
hiện các qui chế bệnh viện ………………………………………………………. 34
Bảng 3.11. Chỉ số về chăm sóc người bệnh và tổ chức đón tiếp bệnh nhân
của cán bộ bệnh viện ……………………………………………………………….. 35
Bảng 3.12. Chỉ số hài lòng của cán bộ bệnh viện về bệnh viện ……………….. 36
Bảng 3.13. Chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh, nhân lực và trình độ của cán bộ
bệnh viện trong các năm 2008 – 2010 ………………………………………… 40
Bảng 3.14. Độ tuổi nhân lực các năm 2008 – 2010………………………………….. 41
Bảng 3.15. Tình hình phân bố nhân lực tại các khoa lâm sàng của bệnh
viện ………………………………………………………………………………………. 42
Bảng 3.16. Tình hình nhânm lực các khoa cận lâm sàng của bệnh viện ……. 42
Bảng 3.17. Tình hình nhânlực khu vực hành chính của bệnh viện ……………. 43
Bảng 3.18. Tình hình cơ sở vật chất của bệnh viện ………………………………… 43
Bảng 3.19. Tình hình trang thiết bị của bệnh viện ………………………………….. 44
Bảng 3.20. Nguồn lực về tài chính của bệnh viện ………………………………….. 4

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment